Povabila

Pilot KD 2016 Povabilo k oddaji predlogov operacij, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine v OP-EKP 2014-2020
Datum objave: 01.12.2016
Datum zaključka: 16. 12. 2016
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova javnih stavb
Predmet objave:

Predlogi operacij, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt energetske prenove javnih stavb kulturne dediščine ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja v lasti države, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, morajo biti v skladu z opredelitvami:

  • <link file:2939 _blank download>Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
  • <link file:4041 _blank download>Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja,
  • <link file:4033 _blank download>Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

V povabilu bo izbran največ en predlog operacije, ki se bo izvedla kot pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb kulturne dediščine.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: <link http: www.eu-skladi.si _blank external-link-new-window>www.eu-skladi.si.


Operacija lahko vsebuje predlog celovite energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb kulturne dediščine, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Rok za oddajo vlog s predlogi pilotnih projektov je 16. 12. 2016.


Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 6.

 

Vlogo prijavitelji predložijo po pošti na naslov:


Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana


oziroma osebno v glavno pisarno MZI vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali oddana po pošti na naslov MZI do 16. 12. 2016.

Odpiranje prijav:

Odpiranje in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti predlogov pilotnih projektov bodo potekali po postopku iz poglavja »3 Navodila za izvedbo operacije« Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Branka Bugarinmzi.pp-eps@gov.si//
Zdenka Šibeljamzi.pp-eps@gov.si//
Mihael Mirtičmzi.pp-eps@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:8807 _blank download>Povabilo k oddaji vloge prijavitelja


Prijavni obrazci:

  • <link file:8809 _blank download>Obrazec 1 - Osnovni podatki o prijavitelju
  • <link file:8810 _blank download>Obrazec 2 - Osnovni podatki o operaciji
  • <link file:8813 _blank download>Obrazec 3 - Osnovni podatki o stavbi
  • <link file:8812 _blank download>Obrazec 4 - Izjava prijavitelja
  • <link file:8808 _blank download>Obrazec 5 - Kontrolnik za popolnost vloge
  • <link file:8819 _blank download>Obrazec 6 - Oprema ovojnice
Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira pilotni projekt, ki je primeren za izvedbo s sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 2.000.000,00 EUR (1.700.000,00 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 300.000,00 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
Upravičeni do sofinanciranja po tem povabilu so osebe ožjega in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo.


Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika