Povabila

ŠJS 2017 Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019
Datum objave: 31.03.2017
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 12. 2017.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb širšega javnega sektorja
Predmet objave:

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

 • <link file:2939 _blank download>Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS),
 • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • Podrobnejše usmeritvami javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
 • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) ter
 • <link file:8499 _blank download internal link in current>Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: <link http: www.eu-skladi.si _blank external-link-new-window>www.eu-skladi.si.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 21. 4. 2017, drugi rok 19. 6. 2017, tretji rok 21. 8. 2017, četrti rok 20. 9. 2017, peti 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na <link internal-link internal link in current> spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo mora posredniški organ oddati skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec opreme ovojnice za prijavo na povabilo (Obrazec št. 6).

Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. Kadar več oseb širšega javnega sektorja skupaj prijavlja operacijo, vlogo odda samo nosilec vloge. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo.

Vlogo prijavitelji predložijo po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno Ministrstva za infrastrukuro vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog, vsebinski pregled in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti/neprimernosti operacije bodo potekali po postopku iz poglavja 3 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:9301 _blank download internal link in current>Povabilo k oddaji vloge prijavitelja - čistopis

 • <link file:9177 _blank download internal link in current>Sprememba oz. dopolnitev povabila, 18. 8. 2017
 • <link file:9297 _blank download internal link in current>Sprememba oz. dopolnitev povabila, 10. 11. 2017


Prijavni obrazci:

 • <link file:8942 _blank download internal link in current>Obrazec št. 1.1 - Osnovni podatki o prijavitelju
 • <link file:8936 _blank download internal link in current>Obrazec št. 1.2 - Osnovni podatki o solastnikih
 • <link file:8938 _blank download internal link in current>Obrazec št. 2.1 - Skupni podatki o operaciji
 • <link file:8937 _blank download internal link in current>Obrazec št. 2.2 - Osnovni podatki o operaciji
 • <link file:8939 _blank download internal link in current>Obrazec št. 3 - Osnovni podatki o stavbi
 • <link file:8940 _blank download internal link in current>Obrazec št. 4 - Izjava prijavitelja
 • <link file:8941 _blank download internal link in current>Obrazec št. 5 - Kontrolnik za popolnost vloge
 • <link file:8935 _blank download internal link in current>Obrazec št. 6 - Oprema ovojnice za prijavo na povabilo
Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 14.117.647 EUR (12.000.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 2.117.647 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2017, 2018 in 2019.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
Upravičenci za prijavo operacij po tem povabilu so osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Odgovori na vprašanja

 • <link file:8974 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (19. 4. 2017)
 • <link file:8987 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (26. 4. 2017)
 • <link file:9253 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (12. 10. 2017)

Seznam upravičencev

 • <link file:10567 _blank download internal link in current>Upravičenci - Februar 2019
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika