Povabila

OJS 2017 Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019
Datum objave: 31.03.2017
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 12. 2017.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja
Predmet objave:

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega javnega sektorja morajo biti v skladu z  opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 21. 4. 2017, drugi rok 19. 6. 2017, tretji rok 21. 8. 2017, četrti rok 20. 9. 2017, peti rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo mora posredniški organ oddati skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec opreme ovojnice za prijavo na povabilo (Obrazec št. 6).

Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. Kadar več oseb javnega sektorja skupaj prijavlja operacijo, vlogo odda samo nosilec. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo.

Vlogo prijavitelji predložijo po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno Ministrstva za infrastrukuro vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti, vsebinski pregled in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti/neprimernosti operacije bodo potekali po postopku iz poglavja 3 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MZImzi.pp-eps@gov.si//
Dokumentacija:

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja - čistopis


Prijavni obrazci:

  Višina sredstev:

  Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 7.647.059 EUR (6.500.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 1.147.059 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2017, 2018 in 2019.

  Drugi podatki:

  Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
  Upravičenci za prijavo operacij po tem povabilu so osebe ožjega javnega sektorja.

  Upravičeni nameni in upravičeni stroški
  Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

  Odgovori na vprašanja

  Seznam upravičencev

  Nazaj

  © 2012 - 2022 Portal Energetika