Povabila

OJS 2016 Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja
Datum objave: 15.07.2016
Datum zaključka: 21. 11. 2016
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja
Predmet objave:

Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami:

  • <link file:2939 _blank download>Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
  • Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja,
  • Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: <link http: www.eu-skladi.si _blank external-link-new-window>www.eu-skladi.si.


Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji rok pa 21. 11. 2016.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec Oprema ovojnice (Obrazec  6).


Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. Kadar več oseb javnega sektorja prijavlja eno operacijo, skupno vlogo odda samo izbrani prijavitelj. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo.

 

Vlogo prijavitelji predložijo po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno Ministrstva za infrastrukuro vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 ure (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali oddana po pošti na naslov MZI do 1. 8. 2016 (prvi rok) oziroma 21. 11. 2016 (drugi rok).

 

Odpiranje prijav:

Odpiranje in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti operacije bodo potekalio po postopku iz poglavja 3 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Branka Bugarinmzi.pp-eps@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:3897 _blank download>Povabilo k oddaji vloge prijavitelja

Prijavni obrazci:

  • <link file:3891 _blank download>Obrazec 1 - Osnovni podatki o prijavitelju
  • <link file:3892 _blank download>Obrazec 2 - Osnovni podatki o operaciji
  • <link file:3893 _blank download>Obrazec 3 - Osnovni podatki o stavbi
  • <link file:3896 _blank download>Obrazec 4 - Izjava prijavitelja
  • <link file:3894 _blank download>Obrazec 5 - Kontrolnik za popolnost vloge
  • <link file:3895 _blank download>Obrazec 6 - Oprema ovojnice
Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira primerne operacije po tem povabilu, znaša okvirno 4.555.882,35 EUR (3.872.500,00 EUR iz EU sredstev Kohezijskega sklada in 683.382,35 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
Upravičenec po tem povabilu je lahko oseba ožjega javnega sektorja oziroma kot je podrobneje opredeljeno v polnem besedilu povabila k oddaji vloge.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški

Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Seznam upravičencev

  • <link file:9487 _blank download internal link in current>Upravičenci - Feburar 2018

 

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika