Povabila

ŠJS 2016 Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države
Datum objave: 21.07.2016
Datum zaključka: 6. 2. 2017
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb širšega javnega sektorja
Predmet objave:

Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države morajo biti v skladu z opredelitvami:

 • <link file:2939 _blank download>Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
 • Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja,
 • Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: <link http: www.eu-skladi.si _blank external-link-new-window>www.eu-skladi.si.


Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji rok je 5. 12. 2016, zadnji rok pa 6. 2. 2017.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec Oprema ovojnice (Obrazec  6).


Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. Kadar več oseb javnega sektorja prijavlja eno operacijo, skupno vlogo odda samo izbrani prijavitelj. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo.

 

Vlogo prijavitelji predložijo po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno Ministrstva za infrastrukuro vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 ure (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali oddana po pošti na naslov MZI do 1. 9. 2016 (prvi rok), 5. 12. 2016 (drugi rok) oziroma 6. 2. 2017 (tretji rok).

 

Odpiranje prijav:

Odpiranje in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti operacije bodo potekalio po postopku iz poglavja 3 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Branka Bugarinmzi.pp-eps@gov.si//
Martina Gračnermzi.pp-eps@gov.si//
Zdenka Šibeljamzi.pp-eps@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:8832 _blank download>Povabilo k oddaji vloge prijavitelja (posodobitev 18. 1. 2017)


Prijavni obrazci:

 • <link file:3906 _blank download>Obrazec 1 - Osnovni podatki o prijavitelju
 • <link file:8784 _blank download>Obrazec 2 - Osnovni podatki o operaciji (posodobitev 29. 11. 2016)
 • <link file:8798 _blank download>Obrazec 3 - Osnovni podatki o stavbi (posodobitev 29. 11. 2016)
 • <link file:8795 _blank download>Obrazec 4 - Izjava prijavitelja (posodobitev 29. 11. 2016)
 • <link file:3905 _blank download>Obrazec 5 - Kontrolnik za popolnost vloge
 • <link file:8833 _blank download>Obrazec 6 - Oprema ovojnice (posodobitev 18. 1. 2017)

Odgovori na vprašanja:

 • <link file:8824 _blank download>Vprašanja resorjev v zvezi s ŠJS_2016
Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira primerne operacije po tem povabilu, znaša okvirno 9.935.294,12 EUR (8.445.000,00 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 1.490.294,12 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih  2016, 2017 in 2018.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
Upravičenec po tem povabilu je lahko oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je država oziroma kot je podrobneje opredeljeno v polnem besedilu povabila k oddaji vloge.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški

Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Seznam upravičencev

 • <link file:9489 _blank download internal link in current>Upravičenci - Feburar 2018
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika