Povabila

ZMOS 2017-1 Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb
Datum objave: 17.03.2017
Datum zaključka: 17. 4. 2017
Izdajatelj: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova javnih stavb
Predmet objave:

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (več kot 75 %) javni lasti, ki ležijo znotraj urbanega območja, opredeljenega v TUS. Operacija pomeni projekt ali skupino projektov, ki prispeva k ciljem prednostne naložbe. Po tem povabilu se operacije energetske prenove večstanovanjske stavbe lahko prijavi kot projekt, kadar gre za eno večstanovanjsko stavbo (Priloga 4), ali kot skupino projektov, kadar se v okviru ene operacije prijavlja energetska prenova več večstanovanjskih stavb (Priloga 5a in Priloga 5b).

Rok za prijavo:

Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2017. Način oddaje vlog je natančneje opredeljen v dokumentaciji v poglavju 11. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku, se vloga zavrže.

Odpiranje prijav: Pregledovanje vlog: do 15. 5. 2017
Osnutek seznama izbranih operacij: do 1. 6. 2017
Preverjanje izbora operacij s strani pristojnega PO: do 15. 6. 2017
Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS in obvestilo upravičencem: do 19. 6. 2017
Kontakt:
Dokumentacija:

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja

Objava v Uradnem listu RS, št. 13/2017 - Razglasni del, stran 655

Podrobnejše informacije in dokumentacija za prijavo

Višina sredstev:

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev kohezijske politike za sofinanciranje operacij po tem povabilu je 11.764.705,00 EUR, od tega 10.000.000,00 EUR namenskih sredstev EU ter 1.764.705,00 EUR slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike iz državnega proračuna.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti, ki izvajajo stanovanjsko politiko mestne občine na urbanem območju, opredeljenem v TUS.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški

Upravičen namen operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN v okviru prednostne naložbe 4.1, je celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe v javni lasti ali dela večstanovanjske javne stavbe za dosego celovite energetske prenove. Namen je skladen z drugim specifičnim ciljem prednostne naložbe PN 4.1 »povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.

Upravičeni stroški za GOI dela za izvedbo upravičenih ukrepov se določajo v skladu s »Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja« (MZI, september 2016), ki je objavljen na spletni strani Projektne pisarne  in je Priloga A tega povabila.

Nazaj

© 2012 - 2022 Portal Energetika