Povabila

OJS 2018 Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020"
Datum objave: 23.02.2018
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19.11.2018
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja
Predmet objave:

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega javnega sektorja morajo biti v skladu z  opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

 • <link file:2939 _blank download>Dolgoročna strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS),
 • <link file:9476 _blank download internal link in current>Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • <link file:9474 _blank download internal link in current>Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
 • <link file:9473 _blank download internal link in current>Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • <link file:9475 _blank download internal link in current>Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) ter
 • <link file:8499 _blank download internal link in current>Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: <link http: www.eu-skladi.si _blank external-link-new-window>www.eu-skladi.si.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 26. 3. 2018, drugi rok 21. 5. 2018, tretji rok 24. 9. 2018 in skrajni rok 19. 11. 2018. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na <link internal-link internal link in current>spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec opreme ovojnice za prijavo na povabilo (Obrazec št. 6).

Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo.

Vlogo posredniški organi predložijo po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno Ministrstva za infrastrukuro vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti, vsebinski pregled in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti/neprimernosti operacije bodo potekali po postopku iz poglavja 3 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:9511 _blank download internal link in current>Povabilo k oddaji vloge prijavitelja - čistopis


Prijavni obrazci:

 • <link file:9508 _blank download internal link in current>Obrazec št. 1.1 - Osnovni podatki o prijavitelju
 • <link file:9504 _blank download internal link in current>Obrazec št. 1.2 - Osnovni podatki o solastnikih
 • <link file:9512 _blank download internal link in current>Obrazec št. 2.1 - Skupni podatki o operaciji
 • <link file:9507 _blank download internal link in current>Obrazec št. 2.2 - Osnovni podatki o operaciji
 • <link file:9506 _blank download internal link in current>Obrazec št. 3 - Osnovni podatki o stavbi
 • <link file:9510 _blank download internal link in current>Obrazec št. 4 - Izjava prijavitelja
 • <link file:9509 _blank download internal link in current>Obrazec št. 5 - Kontrolnik za popolnost vloge
 • <link file:9524 _blank download internal link in current>Obrazec št. 6 - Oprema ovojnice za prijavo na povabilo
  Višina sredstev:

  Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 7.647.059 EUR (6.500.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 1.147.059 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2018, 2019 in 2020.

  Drugi podatki:

  Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
  Prijavitelj po tem povabilu je oseba ožjega javnega sektorja.

  Upravičeni nameni, stroški in izdatki
  Upravičeni nameni, stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

  Seznam upravičencev

  • <link file:11108 _blank download internal link in current>Upravičenci - Februar 2020
  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika