Povabila

ŠJS_2019 Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021"
Datum objave: 27.02.2019
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 11. 2019.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb širšega javnega sektorja
Predmet objave:

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb širšega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

 • <link file:2939 _blank download>Dolgoročna strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in <link file:9533 _blank download internal link in current>njena dopolnitev (Vlada RS),
 • <link file:10544 _blank download internal link in current>Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • <link file:9474 _blank download internal link in current>Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
 • <link file:9473 _blank download internal link in current>Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • <link file:9475 _blank download internal link in current>Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) ter
 • <link file:8499 _blank download internal link in current>Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: <link http: www.eu-skladi.si _blank external-link-new-window>www.eu-skladi.si.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 18. 3. 2019, drugi rok 20. 5. 2019, tretji rok 23. 9. 2019 in skrajni rok 25. 11. 2019. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na <link internal-link internal link in current> spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec opreme ovojnice za prijavo na povabilo (Obrazec št. 6).

Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo.

Vlogo posredniški organi predložijo po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno Ministrstva za infrastrukuro vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog, strokovni pregled in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti/neprimernosti operacije bodo potekali po postopku iz poglavja 3 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:10748 _blank download internal link in current>Povabilo k oddaji vloge prijavitelja - čistopis


Prijavni obrazci:

 • <link file:10592 _blank download internal link in current>Obrazec št. 1.1 - Osnovni podatki o prijavitelju
 • <link file:10590 _blank download internal link in current>Obrazec št. 1.2 - Osnovni podatki o solastnikih
 • <link file:10591 _blank download internal link in current>Obrazec št. 2.1 - Skupni podatki o operaciji
 • <link file:10614 _blank download internal link in current>Obrazec št. 2.2 - Osnovni podatki o operaciji
 • <link file:10593 _blank download internal link in current>Obrazec št. 2.3 - Finančna konstrukcija in opredelitev vrst stroškov operacije po posameznih stavbah za izbrano varianto
 • <link file:10596 _blank download internal link in current>Obrazec št. 3 - Osnovni podatki o stavbi
 • <link file:10598 _blank download internal link in current>Obrazec št. 4 - Izjava prijavitelja
 • <link file:10746 _blank download internal link in current>Obrazec št. 5 - Kontrolnik za popolnost vloge
 • <link file:10594 _blank download internal link in current>Obrazec št. 6 - Oprema ovojnice za prijavo na povabilo
 • <link file:10595 _blank download internal link in current>Obrazec št. 7 - Informacije za pripravo vloge za odločitev o podpori v okviru izvajanja kohezijske politike
 • <link file:10747 _blank download internal link in current>Obrazec št. 8 -  Pridobitev privolitev za obdelavo osebnih podatkov
Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 14.117.647 EUR (12.000.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 2.117.647 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2019, 2020 in 2021.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
Prijavitelj po tem povabilu je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Upravičeni nameni, stroški in izdatki
Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Odgovori na vprašanja

 • <link file:10711 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (9. 4. 2019)
 • <link file:10914 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (5. 8. 2019)
 • <link file:10918 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (23. 8. 2019)


Seznam upravičencev

 • <link file:11110 _blank download internal link in current>Upravičenci - Februar 2020

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika