Povabila

OJS_2020 Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022"
Datum objave: 21.02.2020
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 9. 2020.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja
Predmet objave:

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega javnega sektorja morajo biti v skladu z  opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 23. 3. 2020, drugi rok 18. 5. 2020, tretji rok 8. 6. 2020 in zadnji četrti rok 7. 9. 2020. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo povabila, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec opreme ovojnice za prijavo na povabilo (Obrazec št. 6).

Prijavitelj vlogo na povabilo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije povabila ter jim priloži vse zahtevane priloge. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo.

Vlogo posredniški organi predložijo po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno Ministrstva za infrastrukuro vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti, vsebinski pregled in ocenjevanje vlog ter izdaja odločitev o primernosti/neprimernosti operacije bodo potekali po postopku iz poglavja 3 "Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja" (MZI).

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja - čistopis

Sklep o predčasnem zaprtju povabila (3. 9. 2020)


Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 7.647.059 EUR (6.500.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 1.147.059 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2020, 2021 in 2022.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na povabilu
Prijavitelj po tem povabilu je oseba ožjega javnega sektorja.

Upravičeni nameni, stroški in izdatki
Upravičeni nameni, stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Odgovori na vprašanja

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika