Objava

LS1 Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (LS1)
Datum objave: 21.09.2012
Datum zaključka: Do 31.12.2014 oz do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetska sanacija stavb
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo obstoječih stavb ali izvedenih ukrepov pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken).

Lokalne skupnosti so do finančnih spodbud upravičene tudi v primeru sanacije sistemov in uporabe ali vgradnje sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije, kot tudi za samodejno spremljanje porabe (t.i. energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov projekta.

Rok za prijavo:

Po spremembah in dopolnitvah razpisa, ki so objavljene v Uradnem listu RS, št. 82/2012 z dne 2.11.2012, se vloga šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana do dne 09.11.2012 do 12. ure, za drugo odpiranje pa do dne 31.01.2013 do 12. ure.


Morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani pristojnega ministrstva najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

Vloga bo formalno popolna, če bo poslana v fizični obliki, prijavni obrazec (Obrazec št. 1 s prilogo 1.1) pa tudi v elektronski obliki (izpolnjen pdf obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na CD/DVD/USB mediju).

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog bo komisija pristojnega ministrstva izvedla v roku osmih dni  od poteka roka za oddajo vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Jani Turkjani.turk@gov.si01/478-7436
Boštjan Berložnikbostjan.berloznik@gov.si01/ 478 7429
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija
 
Razpis (Ur. l. RS, št. 71/2012- Razglasni del, stran 2114)

 

Spremembe in dopolnitve razpisa (Ur. l. RS, št. 82/2012- Razglasni del, stran 2433)

Vprašanja in odgovori, 18.10.2012


Vprašanja in odgovori, 25.10.2012

Obvestilo, 06.12.2012

Višina sredstev:

52,0 mio EUR , od tega 30,0 mio EUR za leto 2013, 15,0 mio za leto 2014 in 7,0 mio EUR za leto 2015.

Drugi podatki:

Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15-odstotni delež.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013.

 

Informativni dan
Informativni dan v zvezi z razpisom bo organiziran v torek, 9.10.2012, s pričetkom ob 10. uri, v dvorani Splenders na Brdu pri Kranju. Udeležba na informativnem dnevu je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava. Zainteresirane prosimo, da se do vključno torka, 2.10.2012, prijavijo na elektronski naslov tina.hribar1ping@govpong.si ter ob prijavi sporočijo imena in priimke udeležencev.

 


Seznam upravičencev:

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika