Objava

LS2 Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (LS2)
Datum objave: 01.02.2013
Datum zaključka: Do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetska sanacija stavb
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic ali izvedenih ukrepov pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat).

Rok za prijavo:

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 11.03.2013 do 12. ure, za drugo odpiranje pa 06.05.2013 do 12. ure.

Morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

Vloga bo formalno popolna, če bo poslana v fizični obliki, prijavni obrazec (Obrazec št. 1 ter Obrazec št. 3) pa tudi v elektronski obliki (izpolnjen pdf obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na CD/DVD/USB mediju).

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog bo komisija MzIP izvedla v roku osmih dni od poteka roka za oddajo vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Boštjan Berložnikbostjan.berloznik@gov.si01/ 478 7429
Primož Jerebprimoz.jereb@gov.si01/ 478 7494
Dokumentacija:

<link file:3307 _blank>Razpisna dokumentacija - čistopis, 24.04.2013
 

<link file:3302 _blank>Razpis - Neuradno prečiščeno besedilo, 24.04.2013

  • <link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013010-pdf _blank>Razpis (Ur. l. RS, št. 10/2013 - Razglasni del, stran 385)
  • <link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013016-pdf _blank>Spremembe in dopolnitve razpisa (Ur. l. RS, št. 16/2013 - Razglasni del, stran 653)
  • <link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013020-pdf _blank>Spremembe in dopolnitve razpisa (Ur. l. RS, št. 20/2013 - Razglasni del, stran 817)
  • <link file:3309 _blank download>Obvestilo o zaključku javnega razpisa, 25.10.2013


<link file:3303 _blank>Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec


<link file:3304 _blank>Obrazec št. 3 -  Podatki o prijavitelju

Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 57,5 mio EUR.

 

Od tega jih je 42,5 mio EUR na razpolago z odložnim pogojem, da se za izbrane operacije po tem javnem razpisu z izbranimi upravičenci sklenejo pogodbe o sofinanciranju ter se v NRP uvrstijo projekti samo ob pogoju, da je za njihovo izvedbo zagotovljen ustrezen obseg sredstev.

Drugi podatki:

Višina subvencije

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije  znaša  85 % vrednosti upravičenih stroškov operacije.

 

 

Seznam upravičencev:

  • <link file:3310 _blank download>Seznam upravičencev - prvo odpiranje (Marec 2016)
  • <link file:3311 _blank download>Seznam upravičencev - drugo odpiranje (Marec 2016)Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika