Objava

55OB16 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (55OB16)
Datum objave: 15.04.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. oz do dodelitve razpisanih sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:

 • A - Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov z ali brez priprave sanitarne tople vode,
 • B - Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,
 • C - Sodobne naprave za pridobivanje električne energije,
 • D - Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb,
 • E - Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe,
 • F - Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • G - Nakup okolju prijaznih vozil,
 • H - Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I - Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J - Učinkovita raba vodnih virov,
 • K - Oskrba s pitno vodo.
Rok za prijavo:

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oziroma do dodelitve razpisanih sredstev.

Upravičena oseba vloži vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20/
Dokumentacija:

<link file:3427 _blank download>Polno besedilo javnega poziva
 
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016028-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 28/2016 - Razglasni del, stran 884)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-55ob16-ob-196317 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 18/2017 - Razglasni del, stran 1000)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-55ob16-ob-241817 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 29/2017 - Razglasni del, stran 1493)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-55ob16-st--35400-12016-6-ob-282717 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 44/2017 - Razglasni del stran 2070)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="73" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 14,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

 • lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.

Upravičena oseba lahko prejme kredit za naložbe, ki še niso izvedene in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.

 

Finančni pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita.


Odplačilna doba znaša največ 10 let.


Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR, za nekatere ukepe pa največ 40.000 EUR (1.C, 1.E, 1.G).

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika