Objava

LIFE IP-2022-1 Javni razpis za kredite v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb
Datum objave: 25.02.2022
Datum zaključka: 31.10.2022 ob 14:00
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča. Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov).

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Rok za prijavo:

Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 3« in zapisan naziv in naslov vlagatelja. Vlogo lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03 in nasl), predsednik skupnosti etažnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

najkasneje do 31. 10. 2022 (s priporočeno pošto) oz. do 31. 10. 2022 do 14. ure (fizična oddaja v glavno pisarno).

Vlagatelj mora najkasneje do 31. 10. 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Odpiranje prijav:

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. 11. 2022 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 26/2022, 56/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 2.000.000 EUR. Od tega višina nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR, višina sredstev za kredite pa 1.500.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.


Višina nepovratne finančne spodbude:

  • za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če bo v okviru celovite prenove stavbe izvedena statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000 EUR.
  • za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ničenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe. V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000 EUR.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Višina kredita

Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 20 % priznanih stroškov naložbe, in najvišji znesek kredita, ki znaša 100 % priznanih stroškov naložbe. Najnižja letna obrestna mera za kredite je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Merila za izbor

Pri ocenjevanju pravočasnih in popolnih vlog se bodo upoštavala naslednja merila:

  1. obseg in zahtevnost celovite prenove (največ 49 točk);
  2. statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe (največ 30 točk);
  3. dozidave (prizidava) in/ali nadzidava (največ 15 točk);

Skupaj lahko vloga doseže največ 94 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev.

Dodatne informacije

V zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 3«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Nazaj

© 2012 - 2022 Portal Energetika