Objava

LIFE IP-2022-2 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve
Datum objave: 25.02.2022
Datum zaključka: 31.10.2022 ob 14:00
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije, Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov). Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Rok za prijavo:

Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 4« in zapisan naziv in naslov vlagatelja. Vlogo lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03 in nasl), predsednik skupnosti etažnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

najkasneje do 31. 10. 2022 (s priporočeno pošto) oz. do 31. 10. 2022 do 14. ure (fizična oddaja v glavno pisarno).

Vlagatelj mora najkasneje do 31. 10. 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Odpiranje prijav:

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. 11. 2022 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 26/2022, 56/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.


Višina nepovratne finančne spodbude:

  • za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če bo v okviru celovite prenove stavbe izvedena statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000 EUR.
  • za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ničenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe. V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000 EUR.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Merila za izbor

Pri ocenjevanju pravočasnih in popolnih vlog se bodo upoštavala naslednja merila:

  1. obseg in zahtevnost celovite prenove (največ 49 točk);
  2. statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe (največ 30 točk);
  3. dozidave (prizidava) in/ali nadzidava (največ 15 točk);
  4. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika (največ 15 točk).

Skupaj lahko vloga doseže največ 109 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev.

Dodatne informacije

V zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 4«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika