Objava

MO-SG-2021 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
Datum objave: 08.10.2021
Datum zaključka: 24.11.2021 ob 10:00
Izdajatelj: Mestna občina Slovenj Gradec
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/21) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Mestne občine Slovenj Gradec. Območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte:

  • Objekt Gosposvetska cesta 4; Gosposvetska cesta 4, 2380 Slovenj Gradec
  • Športna dvorana; Kopališka cesta 27, 2380 Slovenj Gradec
  • Zdravstveni dom; Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec

najkasneje do 24. 11. 2021 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 24. 11. 2021 ob 10:05 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Špela Navotnikinfo@slovenjgradec.si02/88-121-10
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 162/2021)

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija (Mestna občina Slovenj Gradec)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@slovenjgradec.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 8. 11. 2021 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika