Objava

RNK-2021 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem
Datum objave: 10.12.2021
Datum zaključka: 24.1.2022 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Ravne na Koroškem
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite energetske prenove objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 189/21) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih v (so)lasti Občine Ravne na Koroškem. Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa: Sklop 1: Celovita energetska prenova; Sklop 2: Delna energetska prenova. Območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte:

Sklop 1:

  • Zdravstveni dom Ravne na Koroškem; Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem    
  • Osnovna šola Koroški jeklarji in Glasbena šola Ravne na Koroškem; Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem
  • DTK – Dom telesne kulture; Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
  • SDK; Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem
  • Kulturni center Ravne na Koroškem; Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem
  • Osnovna šola Prežihovega Voranca; Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem
  • POŠ Kotlje; Kotlje 7, 2394 Kotlje
  • Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi devžej (s pripadajočim prizidkom); Kotlje 11, 2394 Kotlje

   Sklop 2:

  • Mestna hiša Ravne; Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem

najkasneje do 24. 1. 2022 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, dne 24. 1. 2022 ob 10:05 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Darko Šulerdarko.suler@ravne.si02/821-60-18; 040/800-435/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 194/2021)

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija (Občina Ravne na Koroškem)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.

Postopek izbire izvajalca
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte darko.suler@ravne.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 14. 1. 2022 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika