Objava

PŠ-MB-2021 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor
Datum objave: 17.12.2021
Datum zaključka: 01.02.2022 ob 10:00
Izdajatelj: Prometna šola Maribor
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Prometne šole Maribor (Ur. l. RS, št. 187/21) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Prometne šole Maribor. Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:

  • Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

Prometna šola Maribor
Preradovičeva ulica 33
2000 Maribor

najkasneje do 25. 1. 2022 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, dne 25. 1. 2022 ob 10:05 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Gregor Rakgregor.rak@prometna.net02/42-94-140
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 196/2021, 6/2022)

Podrobnejše informacije in dokumentacija (Prometna šola Maribor)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:

  • višina prihrankov,
  • obseg ponujenih ukrepov,
  • trajanje koncesijskega razmerja in
  • višina investicije.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gregor.rak@prometna.net s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 10. 1. 2022 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika