Objava

JR DO OVE 2021 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)
Datum objave: 05.03.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 01.09.2022.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in v širitev sistemov DO OVE.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
  • širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju 2021 (3. 6. 2021), septembru 2021 (2. 9. 2021), februarju 2022 (3. 2. 2022), juniju 2022 (2. 6. 2022) in septembru 2022 (1. 9. 2022). Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo ministrstvo na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

 

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija Ministrstva za infrastrukturo v prostorih ministrstva, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZImzi.jr-ove@gov.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 31/2021, 131/2021, 15/2022, 60/2022)

Besedilo objave

Obrazci in priloge iz razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija komplet

Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 16.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Višina sofinaciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev (državna pomoč) za izvedbo posamezne operacije znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov, največ:

  • 35 % za velika podjetja,
  • 45 % za srednja podjetja,
  • 55 % za mala podjetja in mikro podjetja.

Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu razpisne dokumentacije.

Zaključek operacij
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, kar pride prej).

Odločanje in obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-oveping@govpong.si, pri čemer v "Zadevo" sporočila navedite sklic na javni razpis (DO OVE 2021).

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika