Objava

JOB-2016 Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin
Datum objave: 02.09.2016
Datum zaključka: Do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin
Predmet objave:

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov. V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Predviden datum črpanja sredstev podeljenih po tem javnem razpisu je v prvi polovici leta 2017, konec črpanja sredstev pa v drugi polovici leta 2018.

Rok za prijavo:

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 1. 2017. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva najmanj 45 dni pred prvim dodatno predvidenim datumom oddaje vloge.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-st--4301-5201615-ob-290616 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni razpis (Ur. l. RS, št. 58/2016 - Razglasni del, stran 1928)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016074-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 74/2016 - Razglasni del, stran 2537)

<link file:4025 _blank download>Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazci:

 • <link file:4026 download>Obrazec 1 - Osnovni podatki o vlagatelju
 • <link file:4032 _blank download>Obrazec 2 -  Osnovni podatki o operaciji
 • <link file:4029 _blank download>Obrazec 3 - Osnovni podatki o stavbi
 • <link file:4027 _blank download>Obrazec 4 - Izjava vlagatelja
 • <link file:4028 _blank download>Obrazec 5 - Vzorec pogodbe
 • <link file:4030 _blank download>Obrazec 6 - Kontrolnik za popolnost vloge
 • <link file:4031 _blank download>Obrazec 7 - Oprema ovojnice za vlogo
Višina sredstev:

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 10.588.235 EUR (od tega 9.000.000 EUR sredstev EU in 1.588.235 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Drugi podatki:

Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti, itd) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški so:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12% celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
 • stroški gradnje in nakupa opreme , kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
 • stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV);
 • stroški plač, kot so opredeljeni v poglavju 3.4 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV).

Vprašanja in dodatne informacije
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi.pp-eps@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 20 dni pred rokom za oddajo vlog. MZI bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podal v roku 5 delovnih dni od prejema vprašanja in najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani MZI. MZI na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.

Odločanje in obveščanje o izboru

O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

Odgovori na vprašanja

 • <link file:4071 _blank download>Vprašanja in odgovori (14. 9. 2016)
 • <link file:4089 _blank download>Vprašanja in odgovori (19. 9. 2016)
 • <link file:4096 _blank download>Vprašanja in odgovori (22. 9. 2016)
 • <link file:4127 _blank download>Vprašanja in odgovori (26. 9. 2016)
 • <link file:4149 _blank download>Vprašanja in odgovori (3. 10. 2016)
 • <link file:8769 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (10. 10. 2016)
 • <link file:8771 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (17. 10. 2016)
 • <link file:8776 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (26. 10. 2016)
 • <link file:8783 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (14. 11. 2016)
 • <link file:8785 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (16. 11. 2016)
 • <link file:8794 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (23. 11. 2016)
 • <link file:8814 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (30. 11. 2016)
 • <link file:8815 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (6. 12. 2016)
 • <link file:8818 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (12. 12. 2016)
 • <link file:8822 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (21. 12. 2016)
 • <link file:8826 _blank download internal link in current>Vprašanja in odgovori (6. 1. 2017)


Seznam upravičencev

 • <link file:9068 _blank download internal link in current>Upravičenci - Junij 2017


Začetek postopka in imenovanje strokovne komisije

 • <link file:9156 _blank download internal link in current>Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije, 1. 8. 2016
 • <link file:9157 _blank download internal link in current>Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije, 25. 8. 2016
 • <link file:9158 _blank download internal link in current>Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije, 30. 1. 2017
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika