Objava

SE OVE 2019 Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022
Datum objave: 29.03.2019
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Proizvodnja električne energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene  nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov", specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".

Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2019. Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 26. 7. 2019. Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 4. 10. 2019. Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje je 28. 2. 2020. Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 26. 6. 2020. Rok za oddajo vlog na šesto odpiranje je 25. 9. 2020.

Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo MZI na spletni strani  ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo naknadno poslane vloge zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI - Boris Vovčkoboris.vovcko@gov.si(01) 478 80 00(01) 478 81 39
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 19/2019 - Razglasni del, stran 596)

Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 53/2019 - Razglasni del, stran 1771)

Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 75/2020 - Razglasni del, stran 1081)

Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 123/2020 - Razglasni del, stran 1955)

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 10.000.000,00 EUR v obdobju 2019 do 2022.

V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.

Sredstva za finančne spodbude v celoti prispeva Kohezijski sklad. Programsko območje je celotna Slovenija.

Drugi podatki:

Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15). Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Upravičen namen je:

  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti,

pri čemer dejavnosti iz druge in tretje alineje predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz prve alineje na javni razpis.


Upravičeni stroški so:

  • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
  • nakup in vgradnja hranilnika energije,
  • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
  • priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
  • strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec. Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo.

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Dodatne informacije
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Boris Vovčko. Vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti.

Seznam prejemnikov

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika