Info

Aktivacija poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2017

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16) pripravilo spletni obrazec za e-poročanje podatkov za leto 2017 preko spletnega portala EPOS-G2, s katerim se bo preverjalo izpolnjevanje obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Zavezanci za poročanje morajo poročati o količinah goriv, ki so jih prodali končnim uporabnikom, kakor tudi o količinah, katere so uporabili sami kot končni uporabniki. Oddana poročila se elektronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote. Predpisan energijski delež obnovljivih virov energije v prometu je za leto 2017 določen v višini najmanj 6,2 %. Rok za oddajo podatkov je 8. 6. 2018.

Metodološka pojasnila za poročanje podatkov za leto 2017

Obnovljivi viri energije v prometu so biogoriva, električna energija iz obnovljivih virov energije, vodik iz obnovljivih virov energije in drugi obnovljivi viri energije.

Spletni obrazec vsebuje štiri tabele:

1.  Količine čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za cestni, železniški in del letalskega prometa

Čista fosilna goriva so nafta, zemeljski plin in premog.

 • Čista fosilna goriva v cestnem prometu – količine brez primešanih biogoriv: Vpiše se količina čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za cestni promet.
 • Čista fosilna goriva v železniškem prometu – količine brez primešanih biogoriv: Vpiše se količina čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za železniski promet.
 • Bencin za batne motorje v letalskem prometu – količina brez primešanih goriv: Vpiše se količina čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za del letalskega prometa.

2. Količine skladnih (s potrdilo o izvoru) biogoriv prodanih končnim uporabnikom za cestni in železniški promet; v čisti obliki ali primešana fosilnim gorivom

Skladna biogoriva glede na surovine (Skladno biogorivo je biogorivo, ki izpolnjuje trajnostna merila, določena z Uredbo o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Ur. l. RS, št. 19/2017)): Vpiše se količina uporabljenih skladnih biogoriv:

 • Žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba, rastline za pridelavo sladkorja, oljnice ter poljščine, ki se na kmetijskih zemljiščih pridelujejo kot glavne poljščine predvsem za energetske namene

DEL A

 • (a) Alge, če so gojene na zemljiščih v bazenih ali fotobioreaktorjih
 • (b) Biomasni del mešanih komunalnih odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih odpadkov, za katere veljajo cilji recikliranja iz Direktive 2008/98/ES
 • (c) Biološki odpadki iz gospodinjstev, za katere velja ločeno zbiranje, kot je opredeljeno v Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15)
 • (d) Biomasni del industrijskih odpadkov, ki ni primeren za uporabo v prehranski ali krmni verigi, vključno z materialom iz malo - in veleprodaje ter živilskopredelovalne, ribiške in akvakulturne industrije, razen surovin s seznama v delu B
 • (e) Slama
 • (f) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav
 • (g) Odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palmovih sadežev
 • (h) Smola talovega olja
 • (i) Surovi glicerin
 • (j) Odpadki sladkornega trsa
 • (k) Grozdne tropine in vinske droži
 • (l) Orehove lupine¸
 • (m) Pleve in luske
 • (n) Storži koruze brez jedra
 • (o) Biomasni del odpadkov in ostankov iz gozdarstva in z njim povezanih panog, kot so lubje, veje, predtržno redčenje, listje, iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna lužina, sulfitna lužina, mulji, ki vsebujejo vlakna, lignin in talovo olje
 • (p) Neživilska celuloza
 • (q) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in furnirskih  hlodov
 • (r) Obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu;
 • (s) Zajemanje ogljika in uporaba v prometu, če gre za obnovljiv vir energije v skladu s točko (a) drugega odstavka 2. člena Direktive (EU) 2015/1513
 • (t) Bakterije, če gre za obnovljiv vir energije v skladu s točko (a) drugega odstavka 2. člena Direktive (EU) 2015/1513

DEL B

 • (a) Rabljeno olje za kuhanje
 • (b) Živalske maščobe, ki so razvrščene kot kategoriji 1 in 2 po Uredbi (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1)
 • Ostale surovine, ki ne sodijo v nobeno od zgoraj navedenih kategorij


3.    Količine neskladnih (brez potrdila o izvoru) biogoriv prodanih končnim uporabnikom za cestni in železniški promet; v čisti obliki ali primešana fosilnim gorivom

Neskladna biogoriva (Neskladno biogorivo je biogorivo, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril, določenih s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.):

 • Količine neskladnih biogoriv prodano končnim uporabnikom za cestni promet: Vpiše se količina neskladnih biogoriv prodanih končnim uporabnikom za cestni promet.
 • Količine neskladnih biogoriv prodano končnim uporabnikom za železniški promet: Vpiše se količina neskladnih biogoriv prodanih končnim uporabnikom za železniški promet.


4.    Količine električne energije in vodika iz obnovljivih virov prodanih končnim porabnikom za cestni in železniški program

Električna energija in vodik:

 • Prodano končnim uporabnikom za cestni promet: Vpiše se količina električne energije prodane končnim uporabnikom za cestni promet.
 • Prodano končnim uporabnikom za železniški promet: Vpiše se količina električne energije prodane končnim uporabnikom za železniški promet.

Definicije biogoriv:

 • Bioetanol je etanol proizveden iz biomase in/oziroma iz biorazgradljivega dela odpadkov.
 • Biometanol je metanol proizveden iz biomase in/oziroma iz biorazgradljivega dela odpadkov.
 • Bio ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether proizveden na osnovi bioetanola, pri čemer volumski delež bioETBE-ja, ki se upošteva kot biogorivo znaša 47%).
 • Bio MTBE (methyltertio-butyl-ether proizveden na osnovi biometanola, pri čemer volumski delež bioMTBE-ja, ki se upošteva kot biogorivo znaša 36%).
 • Biodizel med drugim vključuje biodizel (metil-ester kvalitete dizla, proizveden iz rastlinskih ali živalskih olj), biodimetileter (dimetileter proizveden iz biomase), hladno stiskano bioolje (proizvedeno iz semen izključno z mehanskimi postopki) in ostala tekoča biogoriva, ki se v čisti ali primešani obliki uporabljajo kot pogonsko gorivo v dizelskih motorjih.

 

Postopek poročanja

MZI je aktiviral prenovljeno aplikacijo za e-poročanje podatkov EPOS-G2, ki temelji na sodobnih odprtokodnih standardih, preverjenih rešitvah in prijaznem uporabniškem vmesniku, ki je dostopna na povezavi. Novost prenovljene aplikacije je izvajanje elektronskega podpisovanja vseh posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote, ki je zavezan za poročanje. Ob prijavi v sistem EPOS-G2 se odgovorna kontaktna oseba, ki je bila sporočena administratorjem MZI, da bo izvajala poročanje, prijavi za vstop v aplikacijo z uporabo veljavnega digitalnega potrdila (nameščenega preko spletnega brskalnika ali čitalca kartice). Obstoječi uporabniki se prijavijo z dosedanjimi dodeljenimi podatki za dostop do svojih uporabniških računov (uporabniško ime, geslo). Za izvajanje e-podpisovanja pri oddaji poročil je nujno potrebna namestitev programske komponente SETCCE proXSign®, ki jo je potrebno predhodno namestiti na računalnik, s katerim se bo izvajalo poročanje. Zadnja podprta verzija programskega orodja je dostopna na tej povezavi. Način oddaje  poročila je z vpisom podatkov v spletni obrazec.

Za lažjo uporabo prenovljenega sistema  smo  za poročevalce pripravili "Navodila za izvajanje poročanja EPOS-G2", v katerih je podrobneje opisan postopek uporabe portala za oddajanje poročil in izvajanje poizvedb in analiz poročanih podatkov.

Tehnična pomoč

Za podrobnejše informacije je na voljo pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499).

Skrbnik podatkov

Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnico poročila na MZI (Martina Gračner, tel: 01/4788-991, e-naslov: martina.gracner@gov.si).

    
Rok za oddajo poročil  

Zaradi uveljavitve uredbe s 1. 7. 2017 bo poročanje podatkov izjemoma za leto 2017 potekalo v dveh polletnih poročilih (januar – junij 2017 in julij – december 2017). Rok za oddajo podatkov je 8. 6. 2018.

MZI - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2022 Portal Energetika