Info

Dopolnitev obrazca CUO-DSO za e-poročanje od junija 2021

⇒ E-poročanje

Zaradi začetka izvajanja obračunavanja prekoračitve moči nad priključno močjo je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) po uskladitvi s SODO aktiviralo dopolnjen obrazec za mesečno poročanje podatkov omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema in energetskih dajatev (poročilo CUO-DSO-21) preko portala EPOS.

V skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021) (v nadaljevanju besedila: SONDSEE) se je v mesecu juniju 2021 pričelo izvajanje obračunavanja neupravičenega odjema za prekoračevanje merjene moči nad priključno močjo na merilnem mestu, določeno v soglasju za priključitev. Prekoračitev moči se na računih obračunava kot ločena postavka obračunske moči. Postopek podrobneje opredelujejo določila v 70., 245. in 246. členu SONDSEE.

V obstoječem obrazcu CUO-DSO sta dodana dva nova stolpca, kjer se evidentira:

  • skupno obračunana prekoračitev izmerjene moči nad priključno močjo skupaj za distribucijsko in prenosno omrežnino (enota: kW)
  • skupno število merilnih mest z obračunano prekoračitvijo moči nad priključno močjo skupaj za distribucijsko in prenosno omrežnino (enota: število)

Obračunani zneski omrežnine za neupravičen odjem iz naslova prekoračitve izmerjene moči nad priključno močjo se evidentirajo v obstoječe postavke v stolpce "Omrežnine za prenosni sistem" in "Omrežnine za distribucijski sistem". Postavki za negospodinjski odjem tako od junija 2021 poleg obračunane omrežnine za obračunsko moč in energijo zajemata tudi morebitno obračunano prekoračitev moči nad priključno močjo.

Za potrebe pravilnega evidentiranja poročevalske enote obveščamo, da je podatke potrebno zajeti v mesečnih poročilih od junija 2021 dalje. V primeru že oddanega poročila za junij 2021, je v primeru obračunanih prekoračitev moči, potreben popravek že oddanega mesečnega poročila za junij 2021.

Za poročevalce, ki poročanje izvajajo preko opcije uvoza v XML formatu, je potrebno uporabiti novo XSD shemo, ki je generirana na portalu EPOS in se sname iz seznama "Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo poročil po izvedbi ukaza "uvoz" in aktivacije ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14).

Za podrobnejše informacije je na voljo skrbnik podatkov (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika