Info

Poročanje državnih pomoči za olajšave iz znižanega prispevka OVE+SPTE

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance o aktivaciji obrazca za mesečno poročanje o izplačanih olajšavah za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) v letu 2020. Podatki se poročajo preko portala EPOS na mesečnem nivoju.

Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) so nekateri končni odjemalci elektrike, ki so sicer zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, upravičeni do znižanega prispevka. Gre za končne odjemalce elektrike, ki izpolnjujejo pogoje skladno s 3., 4., ali 6. odstavkom 6. člena Uredbe.

Ker gre za državno pomoč, ki je priglašena Evropski komisiji (shema št. SA.41998 2015/N), mora priglasitelj pomoči (Ministrstvo za infrastrukturo) v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Ur. l. RS, št. št. 61/2004, 22/2007 in 50/2014) vse podatke izplačil o dodeljenih državnih pomočeh sporočati na Ministrstvo za finance.

Podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo je možna v obliki ene izmed olajšav:

 • znižanega prispevka s standardno olajšavo, ki se obračuna na podlagi 3. odstavka 6. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2015) na podlagi cenika znižanega prispevka iz 4. člena Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 56/2015)
 • fiksnega prispevka, ki se obračuna na podlagi 6. odstavka 6. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2015)

Poročanje za leto 2020 in dalje bo potekalo preko spletnega portala za e-poročanje EPOS na obrazcu Olajšave prispevek OVE+SPTE na mesečnem nivoju konec meseca za podatke preteklega meseca.

Obrazec vsebuje naslednje postavke, za katero se za vsako posamezno izplačilo izpolnijo naslednji podatki:

 • Enotni Identifikator (ŠMM) – obvezen vnos z dodajanjem novega vnosa številke merilnega mesta iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Naziv merilnega mesta - obvezen vnos iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Naslov merilnega mesta - obvezen vnos iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Naziv upravičenca  - obvezen iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Matična številka prejemnika (iz PRS) - obvezen vnos 10-mestne matične številke upravičenca iz Poslovnega registra Slovenije.
 • Davčna številka prejemnika - obvezen vnos 8-mestne davčne številke upravičenca
 • Naslov prejemnika (upravičenca) - obvezen vnos iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Odjemna skupina iz cenika prispevka OVE+SPTE - obvezna izbira iz seznama
 • Elektro Operater - obvezna izbira iz seznama
 • Datum odobritve pomoči - obvezen vnos datuma prve odobritve pomoči oz. uvrstitve Borzena na seznam upravičenca (zahtevan format datuma: dan-mesec-leto:xx-xx-xxxx, npr. 7-7-2017, 15-12-2018)
 • Zap. št. obračuna - neobvezen vnos
 • Datum transakcije - obračuna (obvezen vnos datuma izdaje fakture računa v formatu: dan-mesec-leto: xx-xx-xxxx, npr. 7-7-2017, 15-12-2018)
 • Mesec, na katerega se nanaša obračunan prispevek - privzet vnos
 • Datum cenika (privzet je veljaven cenik na dan 1. 8. 2015, vnos ni potreben
 • Obračunska moč (kW) - polni prispevek - obvezen vnos
 • Pozicija cenika - polni prispevek (privzeto)
 • Cena (EUR/kW) - polni prispevek (privzeto)
 • Znesek prispevka brez znižanja (EUR) - samodejni izračun
 • Obračunska moč znižanega prispevka (kW) (prenos podatka obračunske moči iz polnega prispevka, vnos ni potreben
 • Pozicija cenika - olajšava (privzeto)
 • Cena (EUR/kWh) - znižan prispevek (privzeto)
 • Dejansko zaračunan znižan prispevek - olajšava (EUR) - samodejni izračun prispevka s standardno olajšavo;
 • Pozicija cenika - fiksni prispevek
 • Dejansko zaračunan fiksni prispevek (EUR) - obvezen vnos v primeru odobrene pomoči za obračunavanje fiksnega prispevka
 • Bruto znesek pomoči 1 - olajšava (EUR) - samodejni izračun
 • Bruto znesek pomoči 2 - fix (EUR) - samodejni izračun
 • Opomba poročevalca - neobvezen vnos

Obvezni vnosi so označeni s poudarjeno pisavo.

Obrazec pri ročnem vnosu omogoča začasno shranjevanje pred dokončno oddajo poročila za posamezni mesec. Za začasno shranjevanje je potrebno obvezno določiti iz izbirnega seznama naslednja dva vnosa:

 • Odjemna skupina iz cenika prispevka OVE+SPTE
 • Elektro operater"

Seznam upravičencev, iz katerega se prenašajo nekateri zahtevani podatki, je na razpolago na spletni strani Borzen na povezavi: http://olajsave.borzen.si/Seznam-upravi%C4%8Dencev

Aplikacija si po vnesenih in enkrat že poročanih podatkih za posamezni identifikator ŠMM zapomni z njim povezane vnose (naziv merilnega mesta, naslov merilnega mesta, naziv upravičenca, matična številka prejemnika, davčna številka prejemnika, naslov prejemnika), in jih ponudi v izbirnem seznamu ob naslednjem poročanju, zato jih ni potrebno vnašati ponovno.

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MZI, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2020 Portal Energetika