Info

Poročanje OVE v prometu za leto 2023

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da je omogočeno poročanje letnih podatkov za leto 2023 preko portala za e-poročanje EPOS. Rok za oddajo podatkov za leto 2023 je 10. maj 2024. Predpisan skupni energijski delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2023 je določen v višini najmanj 10,3%.

Zavezanci za poročanje morajo na podlagi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 208/2021, 93/2022) na letni ravni poročati o količinah goriv, ki so jih prodali končnim uporabnikom, kakor tudi o količinah, katere so uporabili sami kot končni uporabniki. Oddana poročila se elektronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote.


Metodološka pojasnila za poročanje za leto 2023

Obnovljivi viri energije v prometu so biogoriva, električna energija iz obnovljivih virov energije, vodik iz obnovljivih virov energije in drugi obnovljivi viri energije.

Spletni obrazec vsebuje naslednje vnosne tabele:

1.  Količine čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za cestni, železniški in del letalskega prometa

Čista fosilna goriva so nafta, zemeljski plin in premog.

 • Čista fosilna goriva v cestnem prometu – količine brez primešanih biogoriv: Vpiše se količina čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za cestni promet.
 • Čista fosilna goriva v železniškem prometu – količine brez primešanih biogoriv: Vpiše se količina čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za železniski promet.
 • Bencin za batne motorje v letalskem prometu – količina brez primešanih goriv: Vpiše se količina čistih fosilnih goriv prodanih končnim uporabnikom za del letalskega prometa.

2. Količine skladnih (s potrdilo o izvoru) biogoriv prodanih končnim uporabnikom za cestni in železniški promet; v čisti obliki ali primešana fosilnim gorivom

Skladna biogoriva glede na surovine. Skladno biogorivo je biogorivo, ki izpolnjuje trajnostna merila, določena z Uredbo o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Ur. l. RS, št. 44/2021). Vpiše se količina uporabljenih skladnih biogoriv:

 • Žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba, rastline za pridelavo sladkorja, oljnice ter poljščine, ki se na kmetijskih zemljiščih pridelujejo kot glavne poljščine predvsem za energetske namene

DEL A

 • (a) Alge, če so gojene na zemljiščih v bazenih ali fotobioreaktorjih
 • (b) Biomasni del mešanih komunalnih odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih odpadkov, za katere veljajo cilji recikliranja iz Direktive 2008/98/ES
 • (c) Biološki odpadki iz gospodinjstev, za katere velja ločeno zbiranje, kot je opredeljeno v Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15)
 • (d) Biomasni del industrijskih odpadkov, ki ni primeren za uporabo v prehranski ali krmni verigi, vključno z materialom iz malo - in veleprodaje ter živilskopredelovalne, ribiške in akvakulturne industrije, razen surovin s seznama v delu B
 • (e) Slama
 • (f) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav
 • (g) Odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palmovih sadežev
 • (h) Smola talovega olja
 • (i) Surovi glicerin
 • (j) Odpadki sladkornega trsa
 • (k) Grozdne tropine in vinske droži
 • (l) Orehove lupine
 • (m) Pleve in luske
 • (n) Storži koruze brez jedra
 • (o) Biomasni del odpadkov in ostankov iz gozdarstva in z njim povezanih panog, kot so lubje, veje, predtržno redčenje, listje, iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna lužina, sulfitna lužina, mulji, ki vsebujejo vlakna, lignin in talovo olje
 • (p) Neživilska celuloza
 • (q) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in furnirskih  hlodov
 • (r) Obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu

DEL B

 • (a) Rabljeno olje za kuhanje
 • (b) Živalske maščobe, ki so razvrščene kot kategoriji 1 in 2 po Uredbi (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1)
 • Ostale surovine, ki ne sodijo v nobeno od zgoraj navedenih kategorij

3.    Količine neskladnih (brez potrdila o izvoru) biogoriv prodanih končnim uporabnikom za cestni in železniški promet; v čisti obliki ali primešana fosilnim gorivom

Neskladna biogoriva (Neskladno biogorivo je biogorivo, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril, določenih s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.):

 • Količine neskladnih biogoriv prodano končnim uporabnikom za cestni promet: Vpiše se količina neskladnih biogoriv prodanih končnim uporabnikom za cestni promet
 • Količine neskladnih biogoriv prodano končnim uporabnikom za železniški promet: Vpiše se količina neskladnih biogoriv prodanih končnim uporabnikom za železniški promet

4.    Količine električne energije in vodika iz obnovljivih virov prodanih končnim porabnikom za cestni in železniški program

Električna energija in vodik:

 • Prodano končnim uporabnikom za cestni promet: Vpiše se količina električne energije prodane končnim uporabnikom za cestni promet
 • Prodano končnim uporabnikom za železniški promet: Vpiše se količina električne energije prodane končnim uporabnikom za železniški promet


Zahtevan energijski delež OVE v prometu za leto 2023

Skladno z uredbo mora vsak dobavitelj goriva pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v prometu v koledarskem letu 2023 dosegati:

 • skupni energijski delež obnovljivih virov energije v prometu v višini najmanj 10,3%,
 • energijski delež naprednih pogonskih biogoriv in bioplina, proizvedenih iz surovin iz Dela A Priloge v višini vsaj 0,2%.


Prenos morebitnega primanjkljaja energijskega deleža OVE v prometu iz leta 2023 v prihodnja leta

Dobavitelj goriva morebitne primanjkljaje energijskega deleža OVE za leto 2023 od zahtevanega letnega deleža lahko doseže v enem od naslednjih treh letih. Pri poročilu za leto 2023 se v Tabeli 6 samodejno izračuna morebitni primanjkljaj od zahtevanega energijskega deleža in v dodana vnosna polja po letih poročevalec vnese delež primanjkljaja za prenos za doseganje v prihodnjih letih.


Skrbnica podatkov

Za vse informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnico poročila na MOPE (Martina Gračner, tel: 01/4788-991, e-naslov: martina.gracner@gov.si).
 

Tehnična pomoč

Za uporabo sistema za poročanje so na voljo Navodila za uporabo portala EPOS, v katerih je podrobneje opisan postopek uporabe portala za oddajanje poročil. Za podrobnejše informacije pri uporabi portala je na voljo administrator sistema (epos.mope@gov.si, tel: 02/234-1499).
 

Rok za oddajo poročil  

Rok za oddajo podatkov za leto 2023 je 10. maj 2024.
 

MOPE - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika