Info

Poročanje podatkov prevzema in oddaje električne energije na prenosnem omrežju v letu 2021

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča sistemskega operaterja prenosnega omrežja, da je aktiviralo poročilo SOPO-k za mesečno poročanje količinskih podatkov prevzema in oddaje električne energije v/iz prenosnega omrežja ter izgub v omrežju v letu 2021.

Izvajalec energetske dejavnosti sistemskega operaterja električne energije ministrstvu, pristojnemu za energijo, mesečno sporoča količinske podatke bilance električne energije prenosnega sistema Republike Slovenije.

Po zaključku in uskladitvi vseh količinskih podatkov za leto 2020 in objavi bilance prenosnega omrežja na letnem nivoju, je pristojno ministrstvo aktiviralo nov spletni obrazec za mesečno poročanje podatkov v letu 2021, ki se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS.

Poročilo za leto 2021 (oznaka SOPO-k 21) zajema manjšo vsebinsko spremembo na strani oddaje električne energije iz prenosnega omrežja za zaprta distribucijska sistema, ki se nahajata na lokaciji Jesenice. Od januarja 2021 se tako ločeno poročajo podatki za družbi:

  • ZDS Jesenice, d.o.o. (postavka 7.2),
  • SIJ Acroni, d.o.o. (postavka 7.3)

iz te lokacije. Z dopolnitvijo poročila bo omogočeno lažje usklajevanje podatkov teh družb, ki ločeno poročata podatke prevzema iz prenosnega omrežja na bilanci distribucijskega sistema električne energije. Ostale postavke v poročilu za leto 2021 ostajajo nespremenjene.

Rok za poročanje podatkov je 30 dni po zaključenem mesecu, ki je predmet poročanja (zadnji dan v tekočem mesecu za podatke preteklega meseca). Rok za oddajo prvega poročila za mesec januar 2021 je torej 28. 2. 2021.

Podatki količinskih pretokov električne energije na prenosnem omrežju na posameznih mejnih točkah (Avstrija, Italija, Hrvaška) in maksimalna konica odjema se še naprej poročajo preko obstoječega obrazca z oznako SOPO - pretoki.

Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na skrbnika podatkov na MZI (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2021 Portal Energetika