Info

Poročanje podatkov prodaje in nakupa električne energije v letu 2021

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo poziva zavezane poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2020. Preko spletne aplikacije za e-poročanje bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 15. 3. 2021. Aktivirano je tudi poročanje za leto 2021, ki poteka preko novega spletnega poročila z oznako PUO-21. Podatki za prva dva meseca (januar, februar) se poročajo do 31. 3. 2021.

Ministrstvo za infrastrukturo kot ministrstvo, pristojno za energijo, skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) spremlja podatke na maloprodajnem trgu električne energije in zagotavlja statistiko referenčnih cen električne energije za gospodinjski in negospodinjski odjem za potrebe državne statistike in mednarodnega poročanja. Na podlagi 32. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) in Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/16, 24/16 - popr.) so dobavitelji električne energije zavezani za mesečno posredovanje podatkov o nakupu in prodaji električne energije končnim odjemalcem.


Zakjučitev poročil za leto 2020

Za poročila za leto 2020 je v sistemu EPOS na voljo opcija za možnost popravkov mesečnih poročil za leto 2020. Mesečna poročila za leto 2020 bodo omogočena za popravke in uskladitve na dokončno stanje do vključno 15. 3. 2021. Poročevalske enote pozivamo, da v tem času preverijo vse že poročane mesečne podatke za leto 2020, jih po potrebi korigirajo ter ponovno oddajo. Popravki za posamezni mesec se izvedejo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za ponovni uvoz podatkov (XML) je potrebno napovedati zavrnitev poročila in obvestiti skrnika podatkov na ministstvu. Po izteku roka za popravke bodo obrazci za leto 2020 v sistemu EPOS zaklenjeni in označeni s statusom "Dokončni podatki", tako da popravki kasneje več ne bodo možni. Podatke na letnem nivoju koristi tudi nacionalni regulator trga z električno energijo (Agencija za energijo), ki na podlagi 434. člena EZ-1 izvaja stalni monitoring delovanja maloprodajnega trga.


Poročanje za leto 2021

Mesečna poročila za leto 2021 se poročajo preko novega spletnega obrazca PUO-21. Metodološka pojasnila za poročanje v letu 2021 so opisana v nadaljevanju.

Prodaja električne energije:

 • Vrstice 1.1 do 1.6 - Gospodinjski odjem. Porabniške skupine D1 do D6 prikazujejo letno porabo el. energije posameznega porabnika na prevzemno/predajnem mestu. Razvrstitev porabnika vsakega posameznega prevzemno/predajnega mesta se uvrsti v ustrezno uporabniško skupino (D1 do D6) glede na načrtovano (predvideno, napovedano) celoletno porabo el. energije porabnika na tem prevzemno/predajnem mestu.
 • Vrstice 2.1 do 2.16 - Negospodinjski odjem. Porabniške skupine I1 do I16 prikazujejo letno porabo el. energije posameznega porabnika na prevzemno/predajnem mestu.Vse kar niso gospodinjski odjemalci, lahko poslovni in/ali neposlovni odjemalci. Razvrstitev porabnika vsakega posameznega prevzemno/predajnega mesta se uvrsti v ustrezno uporabniško skupino (I1 do I16) glede na načrtovano (predvideno, napovedano) celoletno porabo el. energije porabnika na tem prevzemno/predajnem mestu. Podrobnješa metodologija uvrščanja ni predpisana in je prepuščena poročevalcem, priporočamo pa, da enotno metodologijo za uvrščanje v porabniške skupine za gospodinjski in negospodinjskim odjem določite na začetku poročanja in med letom v okviru mesečnih poročil ne premeščate porabnikov v druge skupine.
 • Vrstica 2.A - Mali poslovni odjemalec (MPO). V okviru negospodinjskega odjema se od leta 2014 ločeno prikazuje MPO, kot odjemalca na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč  (vsota vseh prevzemno-predajnih mest na eni dobavni pogodbi) manjšo od 43 kW. Podatki te postavke MPO morajo biti vključeni tudi med pripadajoče postavke od I1 do I16, da se seštevajo v skupaj negospodinjski odjem.
 • Vrstica 4.3 - Preostala prodaja in izravnava, izgube v omrežju. Na postavki se med drugim evidentira tudi prodaja za evidentiranje izgub električne energije v omrežju za operaterja. Ker izgube niso namenjena prodaji končnim odjemalcem, se ne evidentirajo pod postavkami prodaje končnim odjemalcem (postavke 1 in 2), ampak v to postavko.
 • Vrstica 6 - Izvoz el. energije. Evidentira se električna energija, ki je pogodbeno prenesena v tujino in  evidentirana s strani Borzena in SO Eles, ki pogodbe posameznih bilančnih skupin prevzema ob najavi voznih redov. Gre za dejansko preneseno električno energijo, za katero je potrebno zagotoviti čezmejne prenosne zmogljivosti.

Za zgoraj navedene vrstice se poročajo naslednje postavke v stolpcih (razen tam, kjer je vnos onemogočen):

 • Stolpec - Prevzemno/predajna mesta. Navaja se število mest na prenosnem ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in predaja električne energije in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu električne energije.
 • Stolpec - Fakturirane količine prodane električne energije. Enota kWh.
 • Stolpec - Iztržek od prodane el. energije. Vnaša se fakturiran iztržek pri prodaji el. energije in druge podporne storitve v okviru dobave el. energije končnemu odjemalcu v enoti EUR (brez pavšalnih stroškov poslovanja pri gosp. odjemu). Vključen je samo prihodek od prodane električne energije (na podlagi cen, ki jih določa na trgu dobavitelj). Omrežnina, prispevki (OVE, URE, OT), trošarina in DDV niso vključeni.
 • Stolpec - Pavšalni stroški dobavitelja. Vnašajo se pavšalni oz. fiksni stroški v zvezi z izvajanjem pogodbe o dobavi električne energije (10. odstavek 48. člena EZ-1) za gospodinjske odjemalce (vključujejo npr. nadomestilo za vodenje, evidentiranje, izdajo, obdelavo računa, podporne storitve), v kolikor se zaračunavajo posebej; običajno v fiksnem znesku za predvzemno-predajno mesto na mesečnem računu. Enota EUR.
 • Stolpec - Zaračunana trošarina. Evdientira se znesek zaračunane trošarine končnim odjemalcem, skladno z Zakon o trošarinah (Ur. l. RS, št. 47/16), upoštevajoč trošarinske osnove (92. člen) ter možnost oprostitve oz. vračila plačila trošarine za energetsko intenzivna podjetja (96. člen). DDV ni vključen. Enota EUR.


Nakup električne energije. Na strani nakupa se evidentirajo samo fakturirane količine v enoti kWh.

 • Vrstica 1.1 do 1.70 - Nakup el. energije od članov bilančne sheme. Na postavki so navedeni vsi člani bilančne sheme Borzen (pravne ali fizične osebe, ki aktivno poslujejo na trgu z elektriko) na podlagi posodobljenega seznama bilančnih skupin in podskupin operaterja trga z elektriko Borzen.
 • Vrstica  2 - Nakup od malih proizvajalcev na distribucijskem omrežju. V primeru sklenjene pogodbe za odkup električne energije z lastniki malih proizvodnih naprav iz OVE in SPTE.
 • Vrstica 3 - Lastna proizvodnja el. energije. Vnos se evidentira v primeru, da pravna oseba nabavlja el. energijo iz lastnega proizvodnega vira (npr. naprave na OVE v lasti pravne osebe poročevalke).
 • Vrstica 4 - Ostali nakup el. energije v Sloveniji
 • Vrstica 5 - Uvoz električne energije. Evidentira se električna energija, ki je pogodbeno prenesena v Slovenijo in evidentirana s strani Borzena in SO Eles, ki pogodbe posameznih bilančnih skupin prevzema ob najavi voznih redov. Gre za dejansko preneseno električno energijo, za katero je potrebno zagotoviti čezmejne prenosne zmogljivosti.


Rok za oddajo poročil

Poročanje se izvaja na mesečnem nivoju. Rok za poročanje je konec tekočega meseca za podatke preteklega meseca. Zaradi kasnejše aktivacije poročanja za leto 2021 je skrajni rok za poročanje za podatke za prva dva meseca (januar in februar 2021) prestavljen na 31. 3. 2021.

Poročevalske enote, ki koristijo uvoz podatkov v obliki XML potrebujejo prenos XSD sheme za uvoz, ki jo snamejo iz portala preko ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14).

Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na skrbnika podatkov na MZI - Direktoratu za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika