Info

Poročanje podatkov prodaje in nakupa električne energije v letu 2022

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2021. Preko spletne aplikacije za e-poročanje EPOS bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 25. 3. 2022. Aktivirano je poročanje za leto 2022, ki poteka preko obstoječega spletnega poročila z oznako PUO-21. Podatki za prva dva meseca (januar, februar) se poročajo do 31. 3. 2022.

Ministrstvo za infrastrukturo kot ministrstvo, pristojno za energijo, skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) spremlja podatke na maloprodajnem trgu električne energije in zagotavlja statistiko referenčnih cen električne energije za gospodinjski in negospodinjski odjem za potrebe državne statistike in mednarodnega poročanja. Na podlagi 32. člena EZ-1 in Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/16, 24/16 - popr.) so dobavitelji električne energije zavezani za mesečno posredovanje podatkov o nakupu in prodaji električne energije končnim odjemalcem.


Zakjučitev poročil za leto 2021

Za poročila za leto 2021 je v sistemu EPOS na voljo opcija za možnost popravkov mesečnih poročil za leto 2021. Mesečna poročila za leto 2021 bodo omogočena za popravke in uskladitve na dokončno stanje do vključno 25. 3. 2022. Poročevalske enote pozivamo, da v tem času preverijo vse že poročane mesečne podatke za leto 2021, jih po potrebi korigirajo ter ponovno oddajo. Popravki za posamezni mesec se izvedejo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za ponovni uvoz podatkov (XML) je potrebno napovedati zavrnitev poročila in obvestiti skrnika podatkov na ministrstvu. Po izteku roka za popravke bodo obrazci za leto 2021 v sistemu EPOS zaklenjeni in označeni s statusom "Dokončni podatki", tako popravki kasneje več ne bodo možni. Podatke na letnem nivoju koristi tudi nacionalni regulator trga z električno energijo (Agencija za energijo), ki na podlagi 434. člena EZ-1 izvaja stalni monitoring delovanja maloprodajnega trga.


Poročanje za leto 2022

Mesečna poročila za leto 2022 se poročajo preko spletnega obrazca z oznako PUO-21. Spremembe glede na dosedanje poročanje so za leto 2022 naslednje:

 • Stran PRODAJE - Stolpec strošek poslovanja je poleg gospodinjskega odjema odprt tudi za negospodinjski odjem. Na tej postavki se evidentirajo: 1) fiksni oz. pavšalni stroški poslovanja, 2) stroški dodatnih podpornih storitev in 3) stroški premij za kritje izravave odstopanj.
 • Stran NAKUPA - na postavkah od 1.62, 1.63 in 1.64 so dodani novi člani bilančne sheme: ENOS d.d.; SALONIT ANHOVO, d.d. in Second Foundation a.s.

Metodološka pojasnila za poročanje v letu 2022 so opisana v nadaljevanju.

Prodaja električne energije:

 • Vrstice 1.1 do 1.6 - Gospodinjski odjem. Porabniške skupine D1 do D6 prikazujejo letno porabo el. energije posameznega porabnika na prevzemno/predajnem mestu. Razvrstitev porabnika vsakega posameznega prevzemno/predajnega mesta se uvrsti v ustrezno uporabniško skupino (D1 do D6) glede na načrtovano (predvideno, napovedano) celoletno porabo el. energije porabnika na tem prevzemno/predajnem mestu.
 • Vrstice 2.1 do 2.16 - Negospodinjski odjem. Porabniške skupine I1 do I16 prikazujejo letno porabo el. energije posameznega porabnika na prevzemno/predajnem mestu.Vse kar niso gospodinjski odjemalci, lahko poslovni in/ali neposlovni odjemalci. Razvrstitev porabnika vsakega posameznega prevzemno/predajnega mesta se uvrsti v ustrezno uporabniško skupino (I1 do I16) glede na načrtovano (predvideno, napovedano) celoletno porabo el. energije porabnika na tem prevzemno/predajnem mestu. Podrobnješa metodologija uvrščanja ni predpisana in je prepuščena poročevalcem, priporočamo pa, da enotno metodologijo za uvrščanje v porabniške skupine za gospodinjski in negospodinjskim odjem določite na začetku poročanja in med letom v okviru mesečnih poročil ne premeščate porabnikov v druge skupine.
 • Vrstica 2.A - Mali poslovni odjemalec (MPO). V okviru negospodinjskega odjema se od leta 2014 ločeno prikazuje MPO, kot odjemalca na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč  (vsota vseh prevzemno-predajnih mest na eni dobavni pogodbi) manjšo od 43 kW. Podatki te postavke MPO morajo biti vključeni tudi med pripadajoče postavke od I1 do I16, da se seštevajo v skupaj negospodinjski odjem.
 • Vrstica 4.3 - Preostala prodaja in izravnava, izgube v omrežju. Na postavki se med drugim evidentira tudi prodaja za evidentiranje izgub električne energije v omrežju za operaterja. Ker izgube niso namenjena prodaji končnim odjemalcem, se ne evidentirajo pod postavkami prodaje končnim odjemalcem (postavke 1 in 2), ampak v to postavko.
 • Vrstica 6 - Izvoz el. energije. Evidentira se električna energija, ki je pogodbeno prenesena v tujino in  evidentirana s strani Borzena in SO Eles, ki pogodbe posameznih bilančnih skupin prevzema ob najavi voznih redov. Gre za dejansko preneseno električno energijo, za katero je potrebno zagotoviti čezmejne prenosne zmogljivosti.

Za zgoraj navedene vrstice se poročajo naslednje postavke v stolpcih (razen tam, kjer je vnos onemogočen):

 • Stolpec - Prevzemno/predajna mesta. Navaja se število mest na prenosnem ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in predaja električne energije in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu električne energije.
 • Stolpec - Količine (enota kWh). Fakturirane količine dobavljene električne energije za vse prodajne produkte po vseh tarifah ET, VT, MT.
 • Stolpec - Iztržek od prodane el. energije (enota EUR). Vnaša se iztržek fakturirane realizacije (brez DDV) za dobavo električne energije skladno s cenikom dobavitelja (za vse prodajne produkte po tarifah ET, VT, MT) z vključenimi morebitnimi dodatki glede na vir energije (fosilni ali obnovljivi). Ni vključena omrežnina, energetske dajatve (prispevek OVE+SPTE, prispevek URE, prispevek OT), trošarina in ostale postavke predpisane s strani države.
 • Stolpec - Stroški poslovanja (enota EUR) - SPREMEMBA 2022. Vključene so morebitno dodatne ločeno zaračunane storitve končnemu odjemalcu (brez DDV), ki zajemajo:
  • fiksni oz. pavšalni stroški poslovanja v zvezi izvajanja pogodbe o dobavi električne energije (3. odstavek 16. člena ZOEE), ki jih dobavitelj lahko posebej zaračunava skladno z veljavnimi ceniki  za GOSPODINJSKI in MALI POSLOVNI ODJEM. Ti vključujejo npr. nadomestilo za vodenje, evidentiranje, izdajo, obdelavo in pošilanje računa in se običajno zaračunavajo v fiksnem/pavšalnem znesku za posamezno merilno mesto na mesečnem nivoju.
  • stroški dodatnih podpornih storitev, ki se izredno zaračunajo končnemu odjemalcu in vključujejo: prepis/kopija računa na zahtevo stranke, izdaja potrdila na zahtevo stranke, strošek opomina, izredni obračun, izpis odprtih postavk, izpis porabe na zahtevo stranke, izpis in pošiljanje računa v tujino, razdelitev računa za skupno odjemno mesto, obračun kupnine, obračun zaradi predčasne prekinitve pogodbe, ipd).
  • stroški premij za kritje izravave odstopanj prevzete in oddane električne energije ter izravnave med predvideno in dejansko porabo električne energije (npr. pri samooskrbi).
 • Stolpec - Zaračunana trošarina (enota EUR). Evidentira se znesek zaračunane trošarine končnim odjemalcem (brez DDV) skladno z Zakonom o trošarinah (Ur. l. RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21), upoštevajoč trošarinske osnove (92. člen) ter morebitno oprostitev plačila oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja (96. člen).


Nakup električne energije. Na strani nakupa se evidentirajo samo fakturirane količine v enoti kWh.

 • Vrstica 1.1 do 1.70 - Nakup el. energije od članov bilančne sheme. Na postavki so navedeni vsi člani bilančne sheme Borzen (pravne ali fizične osebe, ki aktivno poslujejo na trgu z elektriko) na podlagi posodobljenega seznama bilančnih skupin in podskupin operaterja trga z elektriko Borzen. SPREMEMBA 2022 - dodani so novi člani bilančne sheme na postavkah od 1.62 do 1.64: ENOS d.d.; SALONIT ANHOVO, d.d. in Second Foundation a.s.
 • Vrstica  2 - Nakup od malih proizvajalcev na distribucijskem omrežju. V primeru sklenjene pogodbe za odkup električne energije z lastniki malih proizvodnih naprav iz OVE in SPTE.
 • Vrstica 3 - Lastna proizvodnja el. energije. Vnos se evidentira v primeru, da pravna oseba nabavlja el. energijo iz lastnega proizvodnega vira (npr. naprave na OVE v lasti pravne osebe poročevalke).
 • Vrstica 4 - Ostali nakup el. energije v Sloveniji
 • Vrstica 5 - Uvoz električne energije. Evidentira se električna energija, ki je pogodbeno prenesena v Slovenijo in evidentirana s strani Borzena in SO Eles, ki pogodbe posameznih bilančnih skupin prevzema ob najavi voznih redov. Gre za dejansko preneseno električno energijo, za katero je potrebno zagotoviti čezmejne prenosne zmogljivosti.


Rok za oddajo poročil

Poročanje se izvaja na mesečnem nivoju. Rok za poročanje je konec tekočega meseca za podatke preteklega meseca. Rok za poročanje podatkov za prva dva meseca (januar in februar 2022) je 31. 3. 2022.

Poročevalske enote, ki koristijo uvoz podatkov v obliki XML za leto 2022 potrebujejo novo XSD sheme za uvoz, ki jo snamejo iz portala EPOS preko ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14).

Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na skrbnika podatkov na MZI - Direktoratu za energijo (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika