Info

Poročanje računovodskih izkazov za leto 2022

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 110/22) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS. Rok za oddajo podatkov za leto 2022 je 31. 3. 2023.

Skladno s Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 110/22) gospodarski subjekti z osnovno dejavnostjo:

  • B 05.20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
  • D 35.11 Proizvodnja električne energije (nazivna moč > 10 MW)
  • D 35.12 Prenos električne energije (sistemski operater električne energije)
  • D 35.13 Distribucija električne energije (podjetja za distribucijo električne energije – konsolidirani podatki, distribucijski operater električne energije)
  • D 35.14 Trgovanje z električno energijo (Skupina HSE in Skupina GEN Energija)
  • H 49.5 Cevovodni transport (operater prenosnega sistema zemeljskega plina)
  • K 66.11 Upravljanje finančnih trgov (operater trga z elektriko)

na letni ravni posredujejo podatke o poslovanju iz računovodskih izkazov (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, Izkaz denarnih tokov, Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva).

Skrbnik podatkov
Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnico poročila na MOPE (Bronislava Zlatković, tel. 01/478-7332; bronislava.zlatkovic(at)gov.si)

Tehnična pomoč
Za uporabo sistema so na voljo "Navodila za uporabo portala EPOS-G2", v katerih je podrobneje opisan postopek oddajanja poročil. V primeru sprememb odgovornih oseb za poročanje ali zamenjavi digitalnih potrdil odgovornih oseb, ki izvajajo poročanje, nove informacije javite administratorju sistema (mzi.epos@gov.si; tel: 02/234-1499).

Rok za oddajo poročil  
Rok za oddajo podatkov za leto 2022 je 31. marec 2023.

MOPE - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika