Info

Poročanje računovodskih izkazov za leto 2023

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 110/22) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS. Rok za oddajo podatkov za leto 2023 je 31. marec 2024.

Skladno s Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 110/22) gospodarski subjekti z osnovno dejavnostjo:

  • B 05.20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
  • D 35.11 Proizvodnja električne energije (nazivna moč > 10 MW)
  • D 35.12 Prenos električne energije (sistemski operater električne energije)
  • D 35.13 Distribucija električne energije (podjetja za distribucijo električne energije – konsolidirani podatki, distribucijski operater električne energije)
  • D 35.14 Trgovanje z električno energijo (Skupina HSE in Skupina GEN Energija)
  • H 49.5 Cevovodni transport (operater prenosnega sistema zemeljskega plina)
  • K 66.11 Upravljanje finančnih trgov (operater trga z elektriko)

na letni ravni posredujejo podatke o poslovanju iz računovodskih izkazov (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, Izkaz denarnih tokov, Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva).

Skrbnik podatkov
Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnico poročila na MOPE (Bronislava Zlatković, tel. 01/478-7332; bronislava.zlatkovic(at)gov.si)

Tehnična pomoč
Za uporabo sistema so na voljo "Navodila za uporabo portala EPOS-G2", v katerih je podrobneje opisan postopek oddajanja poročil. V primeru sprememb odgovornih oseb za poročanje (novo imenovanje, zamenjava obstoječe odgovorne osebe ali namestnika z drugo osebo) ali zamenjavi digitalnih potrdil odgovornih oseb zaradi poteka obstoječih, je potrebno poslati posodobljen prijavni obrazec za registracijo zavezancev.

Rok za oddajo poročil 
Rok za oddajo podatkov za leto 2023 je 31. marec 2024.

MOPE - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika