Info

Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) za leto 2022

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2022. Poročila za prvi teden 2022 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo (Standard, Premium), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motornih vozil je potrebno oddati v petek 7. 1. 2022 do 15. ure.

Na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016, 24/2016 - popr.) so izbrani gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi in trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, zavezani za tedensko poročanje podatkov strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov, ki se uporabljajo za določitev referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju, ki jih Slovenija na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES tedensko sporoča Evropski komisji in se objavljajo v publikaciji Weekly Oil Bulletin.

Poročanje v letu 2022 prinaša spremembe pri diferenciaciji DIZELSKEGA goriva. Preko novega poročila z oznako "DIZEL 2022" se odslej ločeno prikazujeta:

 • STANDARD DIZEL - Osnovno dieselsko gorivo, ki ustreza standardu SIST EN590;
 • PREMIUM DIZEL - Nadstandardno dieselsko gorivo, ki izpolnjuje naslednje tehnične kriterije:
  • kakovostna kategorija goriva 2 ali višja s cetanskim številom najmanj 51,
  • CFPP (cold filter plugging point) v zimski sezoni (od 16. novembra do 28/29. februarja) najmanj od temperature -25 stopinj Celzija ali nižje,
  • vsebnost aditivov za večjo čistost in zaščito motorja, boljše izgorevanje in manjše emisije škodljivih snovi.

Za ostala poročila, ki so bila aktivna v letu 2021, se poročanje nadaljuje v okviru obstoječih poročil tudi v letu 2022. Ta poročila imajo naslednje oznake:

 • Bencin 2021 - za bencinsko gorivo NMB-95 in NMB-98 in več oktanov,
 • ELKO 2020 - ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje v gospodinjstvih,
 • UNP 2020-P - utekočinjen naftni plin - kot pogonsko gorivo (avtoplin),

Za izračun maloprodajne cene se poročajo (DIZEL; BENCIN; ELKO):

 • prodane količine naftnega derivata na vseh prodajnih mestih za obdobje poročanja (litri),
 • fakturirana realizacija za obdobje poročanja povečana za stopnjo DDV (EUR),
 • relevantna osnova nabavne cene (EUR/liter).

Na podlagi vnešenih podatkov se samodejno izračuna celotna struktura maloprodajne cene.

Kot osnova nabavne cene v obdobju zajema podatkov se navaja dejanski strošek nabave naftnega derivata oz. se kot relevantna osnova nabavne cene upošteva:

BENCINSKO GORIVO:

 1. povprečje osnove najvišje dnevne cene mineralnega naftnega derivata v eurih/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, preko Platts European Marketscan kotacije v rubriki "Mediterranean Cargoes CIF Med High Genova/Lavera"; za NMB-95 = Prem Unl 10 ppm; za NBM-98 = ustrezna druga relevantna kotacija;
 2. dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom v eurih/liter - osnovo za izračun cene predstavlja povprečje najvišjih dnevnih kotacij bioetanola, objavljenih v #Platts Bio-fuelscan# v rubriki "Northwest Europe Ethanol Price Assesments" pod vrstico »Ethanol FOB T2 Rotterdam H« oziroma ustrezna druga relevantna kotacija;
 3. strošek dostave po klavzuli DAP (delivered at place) mešanice mineralnega naftnega derivata z dodano biokomponento do skladišča distributerja.

DIZELSKO GORIVO:

 1. povprečje osnove najvišje dnevne cene mineralnega naftnega derivata v eurih/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, preko borzne kotacije #Platts European Marketscan# v rubriki "Mediterranean Cargoes CIF Med High Genova/Lavera"; za Dizel standard = ULSD 10 ppm; za Dizel premium = ustrezna druga relevantna kotacija;
 2. dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom v eurih/liter - osnovo za izračun cene predstavlja povprečje najvišjih dnevnih kotacij biodizla, objavljenih v #Platts Bio-fuelscan# v rubriki "Biodiesel Price Assessments–Northwest Europe (USD/mt)" pod vrstico »RME (RED) FOB ARA High« oziroma ustrezna druga relevantna kotacija;
 3. strošek dostave po klavzuli DAP (delivered at place) mešanice mineralnega naftnega derivata z dodano biokomponento do skladišča distributerja ali
  strošek dostave po klavzuli DAP mineralnega naftnega derivata do skladišča distributerja in strošek dostave po klavzuli DAP biokomponente do skladišča distributerja (za primešavanje v lastni režiji v Sloveniji).

ELKO:

 1. povprečje osnove najvišje dnevne cene mineralnega naftnega derivata v eurih/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, preko borzne kotacije #Platts European Marketscan# v rubriki "Mediterranean Cargoes CIF Med High Genova/Lavera";
 2. strošek dostave po klavzuli DAP (delivered at place) mineralnega naftnega derivata do skladišča distributerja.


Vrsta primešanih pogonskih biogoriv v mineralnemu gorivu (za bencinsko in dizelsko gorivo) mora slediti priporočilom Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82) v zadostnem volumenskem obsegu in na način, da bo pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v prometnem sektorju v koledarskem letu 2022 dosežen zahtevan skupni energijski delež obnovljivih virov energije v prometnem sektorju v višini najmanj 10,1 %, kot je opredeljeno z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 208/2021).

Rok za oddajo poročil preko portala za e-poročanje EPOS je vsak petek do 15. ure. Rok za poročanje za 1. teden 2022 je tako 7. 1. 2022.

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS pri skrbniku podatkov in administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika