Napoved dogodka

Priprava strokovnih podlag, makroekonomskih analiz in ukrepov s področja energije za strateške dokumente in izdelava z njimi povezanih poročil

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 64. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) vabi zainteresirane gospodarske subjekte dne 18. 4. 2018 na strokovni dialog pred postopkom javnega naročanja za pripravo strokovnih podlag in energetsko podnebnih strateških dokumentov, politik in ukrepov do leta 2030 (s pogledom do 2040).

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) obvešča gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem.

Za sprejemanje prihodnjih odločitev za izvajanje energetske politike in izbiro najprimernejših ukrepov do leta 2030 (in s pogledom do leta 2040) je treba zagotoviti strokovne podlage in podporo za pripravo strateških dokumentov in poročil s področja energetike in makroekonomskih analiz, tj. predvsem pri pripravi nacionalnih strateških dokumentov in akcijskih načrtov, pri pogajanjih z Evropsko komisijo, pri poročanju o izvajanju ukrepov in doseganju vmesnih nacionalnih ciljev, sprejetih za področje energetske unije do leta 2030 (in s pogledom do leta 2040).

Upoštevajoč vsebinske razsežnosti in horizontalno naravo oblikovanja energetske politike do leta 2030 (s pogledom do leta 2040), ki bo morala vključevati tudi podnebni vidik, ob omejenih kadrovskih možnostih na ministrstvu in ob dejstvu, da nam zakonske podlage ne omogočajo pooblastiti neke institucije, ki bi izdelovala strokovne podlage, potrebne študije, ekonomske analize možnosti in posledic nove energetske politike, ter ne nazadnje razvijala znanje in modele na tem področju, je neobhodno skleniti večletno pogodbo z izbranim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev za uspešno opravljanje nalog s področja energije. Le tako bo izbrana institucija ali konzorcij izvajalcev lahko kontinuirano razvijal znanje na tem področju, saj s parcialnimi, ad hoc, časovno nepredvidljivimi in kratkoročnimi naročili to ni mogoče, hkrati pa je zaradi postopkov pridobitev strokovnih podlag običajno tudi zamudno in neučinkovito.

Ministrstvo bo aktivno in intenzivno pristopilo k pripravi strokovnih podlag za pripravo strateških dokumentov, poročil in ukrepov s področja energije ter makroekonomskih analiz in k pripravi dolgoročnih strateških dokumentov za področje energetske unije do leta 2030 (s pogledom do leta 2040). Za izvedbo teh nalog je treba zagotoviti ustrezno analitično in strokovno kontinuirano podporo v daljšem časovnem obdobju. Ministrstvo bo tako sklenilo večletno pogodbo z izbranim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev za opravljanje omenjenih nalog.

Namen projekta je priprava strokovnih podlag za odločanje, za pripravo strateških dokumentov, nacionalnih poročil in izbiranje najustreznejših ukrepov s področja energije, izdelava makroekonomskih analiz in predlaganje izhodišč za pripravo dolgoročnih strateških dokumentov

Dodatne informacije o upravljanju energetske unije:

Ministrstvo za infrastrukturo bo v sredo, 18. aprila 2018 ob 10. uri v sejni sobi 701, izvedlo strokovni dialog, na katerega so vabljeni vsi zainteresirani gospodarski subjekti, s ciljem pripraviti oddajo javnega naročila.

Ministrstvo bo skladno s 64. členom ZJN-3 na srečanju gospodarske subjekte zaprosilo za oceno in predloge v povezavi s pripravo dokumentacije in oddajo javnega naročila glede:

  • predvidenega obsega del in razporeditve (programa) del glede na predvidene roke v Predlogu uredbe o upravljanju energetske unije,
  • časa trajanja pogodbe in ocene ponudbene cene,
  • drugih morebitnih relevantnih vprašanj.

Predviden dnevni red strokovnega dialoga:

  1. Pozdravni nagovor (pričakovanja in potrebe ministrstva glede na namen strateških dokumentov)
  2. Predstavitev o načrtih in zahtevah ministrstva v zvezi z javnim naročanjem glede priprave strokovnih podlag in energetsko podnebnih strateških dokumentov, politik in ukrepov do leta 2030 (s pogledom do 2040)
  3. Razprava glede nasvetov ministrstvu, ki jih bo lahko le-to uporabilo pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Vljudno vabljeni na strokovni dialog, ki bo potekal v  sredo, 18. aprila 2018, s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi 701, na Ministrstvu za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Prosimo za predhodno potrditev udeležbe na e-naslov: danijel.crncecping@govpong.si.

Javna objava povabila k sodelovanju in projektna naloga

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika