Arhiv predlogi predpisov - Rudarstvo

LETO 2018

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v občini Kamnik – predlog za javno obravnavo, 21. december 2018; rok za pripombe: 24. 1. 2019; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin, 22. november 2018; rok za pripombe: 24. 12. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Ivanci - širitev v občini Moravske Toplice – predlog za javno obravnavo, 18. junij 2018; rok za pripombe: 25. 6. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk – predlog za javno obravnavo, 19. februar 2018; rok za pripombe: 19. 3. 2018; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih – predlog za javno obravnavo, 13. februar 2018; rok za pripombe: 14. 3. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v Občini Rogašovci – predlog za javno obravnavo, 19. januar 2018; rok za pripombe: 19. 2. 2018; Obrazec za pripombe


LETO 2017

 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Repen Doline v Občini Sežana – predlog za javno obravnavo, 29. november 2017; rok za pripombe: 15. 12. 2017;  Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru  Trbonjsko jezero v občini Dravograd - predlog za javno obravnavo, 17. avgust 2017; rok za pripombe: 1. 9. 2017; Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk - predlog za javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, 20. februar 2017; rok za pripombe: 8. 3. 2017; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin - predlog za javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, 1. februar 2017; rok za pripombe: 3. 3. 2017; Obrazec za pripombe

 
LETO 2016

 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje proda in peska v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo - predlog; 1. september 2016;
 • Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji in rudarskem merjenju - predlog za javno obravnavo; 1. junij 2016; rok za pripombe: 4. 7. 2016; Obrazec za pripombe


LETO 2012


LETO 2011

 • Predlog sklepa Vlade RS o  sprejemu Poročila o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem  programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje- Hrastnik v letu 2010 - predlog za obravnavo; 22. september 2011, Priloge: Poročilo o izvajanju nadzora nad zapiranjem RTH v leto 2010

 • Uredba o rudarski koncesnini, rudarskem nadomestilu in sredstvih za sanacijo – predlog za obravnavo;  30. junij 2011 
 • Sklepi Vlade RS v zvezi s postopkom nadaljnjega izvajanja ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov – predlog za obravnavo;  02. junij 2011, Priloge:  Poročilo za leto 2010 Načrt za leto 2011
 • Predlog sklepov Vlade RS v zvezi s srednjeročnim programom postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, III. faza 2010-2014, november 2010 (popravljena izdaja) – predlog za obravnavo;  03. maj 2011


LETO 2010

 • Uredba o določanju plačila za sanacijo rudarskih del - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Uredba o določanju rudarske koncesnine - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o vrstah zahtevnih rudarskih del - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja rudarskih storitev - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o klasificiranju in kategoriziranju mineralnih surovin - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o rudarskem tehničnem soglasju - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o rudarski knjigi in geoloških podatkih, namenjenih rudarstvu - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o rudarski reševalni službi - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del - predlog za obravnavo;  20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010;  08. december 2010
 • Predlog sklepov Vlade RS v zvezi s postopkom nadaljnjega izvajanja ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov – predlog za obravnavo;  23. september 2010;
 • Sklep Vlade RS o sprejemu Poročila o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja RTH v letu 2009 – predlog za obravnavo;  01. september 2010 
 • Uredba o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje – predlog za obravnavo;  08. junij 2010 sprejet predpis: 02. julij 2010
 • Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje – predlog za obravnavo,  25. januar 2010 22. marec 2010 sprejet predpis: 14. maj 2010;
 • Sklep o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 – predlog za obravnavo,  09. februar 2010 sprejet predpis: 12. marec 2010


LETO 2009

 • Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas–Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas–Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica - predlog za obravnavo,  09. junij 2009 sprejet predpis: 18. julij 2009 NPB-neuradno prečiščeno besedilo