Slovenija


Predlogi pravnih aktov - Energetika

      Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi

AKTUALNO 2019

  • trenutno ni pravnih aktov v javni obravnavi

   Nedavno sprejeti pravni akti - Energetika

   LETO 2019
   • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 20/2019)
   • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/2019)
   • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper (Ur. l. RS, št. 17/2019)
   • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 10/2019)
   • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Ur. l. RS, št. 6/2019)
     

   Arhiv sprejetih predpisov - Energetika