Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2020

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 20. 10. 2020;
  • Zakon o oskrbi z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 12. 10. 2020;
  • Pravilnik o tehničnih pogojih za gradnjo podzemnih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti od 1 kV do 400 kV – predlog za javno obravnavo, 8. 10. 2020.

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2020

  • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 116/2020)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2020)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Ur.l. RS, št. 65/2020)
  • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020)
  • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 31/2020)
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/2020)
  • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020)

  

Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2020 Portal Energetika