Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2020

  • Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško -  predlog za javno obravnavo, 30. 7. 2020.


NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2020

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2020)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Ur.l. RS, št. 65/2020)
  • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020)
  • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 31/2020)
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/2020)
  • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020)

  

Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2020 Portal Energetika