Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2022


NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2022

  • Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 52/2022)
  • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (Ur. l. RS, št. 50/2022)
  • Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 50/2022)
  • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/2022)
  • Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 36/2022)
  • Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
  • Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
  • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 26/2022)
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 20/2022)

  Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2022 Portal Energetika