good music to do homework to write my paper write my paper 24 hours academic writing help reviews do dogs actually eat homework mobile phone business plans phd thesis control engineering how to write a proposal for phd dissertation purchase a dissertation 3rd edition college assignment solutions services laughter the best medicine essay

Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2021

 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu – predlog za javno obravnavo, 8. 1. 2021;
 • Uredba o spremembi Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem – predlog za javno obravnavo, 17. 12. 2020;
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije – predlog za javno obravnavo, 16. 12. 2020.

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2020

 • Uredba o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 197/2020)
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 182/2020)
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 175/2020)
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 116/2020)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2020)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Ur.l. RS, št. 65/2020)
 • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020)
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 31/2020)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/2020)
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020)

  

Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2020 Portal Energetika