Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2021

 • Pravilnik o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 26. 10. 2021;
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom – predlog za javno obravnavo, 25. 10. 2021;
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov – predlog za javno obravnavo, 19. 10. 2021;
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 15. 10. 2021.

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2021

 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 166/2021)
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE (Ur. l. RS, št. 121/2021)
 • Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Ur. l. RS, št. 119/2021)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 57/2021)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 42/2021)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 28/2021)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/2021)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021)

  Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2021 Portal Energetika