Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2024

 • Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 10. 6. 2024
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu – predlog za javno obravnavo, 4. 6. 2024

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2024

 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 47/2024)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 44/2024)
 • Energetski zakon (EZ-2) (Ur. l. RS, št. 38/2024)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B) (Ur. l. RS, št. 38/2024)
 • Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje (Ur. l. RS, št. 32/2024)
 • Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Ur. l. RS. št. 27/2024)
 • Uredba o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 25/2024)
 • Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/2024)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ur. l. RS, št. 20/2024)
 • Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 15/2024)

 
Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2024 Portal Energetika