Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2022

 • Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - predlog za javno obravnavo, 21. 9. 2022;
 • Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije - predlog za javno obravnavo, 19. 9. 2022;
 • Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo – predlog za javno obravnavo, 26. 8. 2022.

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2022

 • Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 118/2022)
 • Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (Ur. l. RS, št. 117/2022)
 • Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) (Ur. l. RS, št. 117/2022)
 • Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) (Ur. l. RS, št. 114/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 112/2022)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 110/2022)
 • Uredba o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 107/2022)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BITSUZP) (Ur. l. RS, št. 100/2022)
 • Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS, št. 95/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 93/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 86/2022)
 • Uredba spremembah in dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 86/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 52/2022)
 • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/2022)
 • Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 26/2022)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 20/2022)

  Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2022 Portal Energetika