Veljavni podzakonski akti

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

 

ZANESLJIVA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO


OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PROMETU

 

PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE IN SPTE

 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: OKOLJSKO PRIMERNA ZASNOVA IN OZNAČEVANJE Z ENERGIJSKIMI NALEPKAMI PROIZVODOV POVEZANIH Z ENERGIJO

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: UČINKOVITOST KONČNE RABE IN ENERGETSKE STORITVE


ENERGETSKA UČINKOVITOST: STAVBE

 

 

ENERGETSKO DOVOLJENJE

  

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK)

 

RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

 

 

VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA PODROČJU ENERGETIKE


ZAGOTAVLJANJE PODATKOV IZVAJALCEV ENERGETSKIH DEJAVNOSTI

 

OBMOČJE VAROVALNEGA PASU ELEKTOENERGETSKIH OMREŽIJ

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

ZEMELJSKI PLIN 


DALJINSKO OGREVANJE IN HLAJENJE


CENE NAFTNIH DERIVATOV

 

UTEKOČINJEN NAFNI PLIN

 

 REGULATOR TRGA - AGENCIJA ZA ENERGIJO

 

 

DRŽAVNI PROSTORSKI IN LOKACIJSKI NAČRTI ZA ENERGETSKE OBJEKTE

 

PREDPISI, PRI KATERIH JE ORGAN SOGLASODAJALEC