Veljavni podzakonski akti

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA


ENERGETSKO DOVOLJENJE

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 


OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE IN SPTE


CENE NAFTNIH DERIVATOV


ZEMELJSKI PLIN 

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PROMETU


ENERGETSKA UČINKOVITOST: OKOLJSKO PRIMERNA ZASNOVA IN OZNAČEVANJE Z ENERGIJSKIMI NALEPKAMI PROIZVODOV POVEZANIH Z ENERGIJO

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: UČINKOVITOST KONČNE RABE IN ENERGETSKE STORITVE

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: STAVBE


ENERGETSKA REVŠČINA


LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK)


RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

 

VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA PODROČJU ENERGETIKE

 

ZAGOTAVLJANJE PODATKOV IZVAJALCEV ENERGETSKIH DEJAVNOSTI

 

OBMOČJE VAROVALNEGA PASU ELEKTOENERGETSKIH OMREŽIJ


DALJINSKO OGREVANJE IN HLAJENJE

 


UTEKOČINJEN NAFNI PLIN

 

REGULATOR TRGA - AGENCIJA ZA ENERGIJO

 

DRŽAVNI PROSTORSKI IN LOKACIJSKI NAČRTI ZA ENERGETSKE OBJEKTE

 

PREDPISI, PRI KATERIH JE ORGAN SOGLASODAJALEC

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika