Veljavni podzakonski akti

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

 

ZANESLJIVA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO


OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PROMETU

 

PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE IN SPTE

 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: OKOLJSKO PRIMERNA ZASNOVA IN OZNAČEVANJE Z ENERGIJSKIMI NALEPKAMI PROIZVODOV POVEZANIH Z ENERGIJO

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: UČINKOVITOST KONČNE RABE IN ENERGETSKE STORITVE


ENERGETSKA UČINKOVITOST: STAVBE

 

 

ENERGETSKO DOVOLJENJE

  

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK)

 

RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

 

 

VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA PODROČJU ENERGETIKE


ZAGOTAVLJANJE PODATKOV IZVAJALCEV ENERGETSKIH DEJAVNOSTI

 

OBMOČJE VAROVALNEGA PASU ELEKTOENERGETSKIH OMREŽIJ

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

ZEMELJSKI PLIN 


DALJINSKO OGREVANJE IN HLAJENJE


CENE NAFTNIH DERIVATOV

  • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 20/2019)

 

UTEKOČINJEN NAFNI PLIN

 

 REGULATOR TRGA - AGENCIJA ZA ENERGIJO

 

 

DRŽAVNI PROSTORSKI IN LOKACIJSKI NAČRTI ZA ENERGETSKE OBJEKTE

 

PREDPISI, PRI KATERIH JE ORGAN SOGLASODAJALEC