Veljavni podzakonski akti

 

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

 

ZANESLJIVA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PROMETU

 

PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE IN SPTE

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: OKOLJSKO PRIMERNA ZASNOVA IN OZNAČEVANJE Z ENERGIJSKIMI NALEPKAMI PROIZVODOV POVEZANIH Z ENERGIJO

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: UČINKOVITOST KONČNE RABE IN ENERGETSKE STORITVE

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST: STAVBE

 

ENERGETSKO DOVOLJENJE

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK)


RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

 

VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA PODROČJU ENERGETIKE

 

ZAGOTAVLJANJE PODATKOV IZVAJALCEV ENERGETSKIH DEJAVNOSTI

 

OBMOČJE VAROVALNEGA PASU ELEKTOENERGETSKIH OMREŽIJ

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

ZEMELJSKI PLIN 

 

DALJINSKO OGREVANJE IN HLAJENJE

 

CENE NAFTNIH DERIVATOV

 

UTEKOČINJEN NAFNI PLIN

 

REGULATOR TRGA - AGENCIJA ZA ENERGIJO

 

DRŽAVNI PROSTORSKI IN LOKACIJSKI NAČRTI ZA ENERGETSKE OBJEKTE

 

PREDPISI, PRI KATERIH JE ORGAN SOGLASODAJALEC

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika