Predlogi zakonov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.


LETO 2021


LETO 2020

  • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 12. november 2020; rok za pripombe: 13. 12. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o oskrbi z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 12. oktober 2020; rok za pripombe: 12. 11. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško – predlog za javno obravnavo, 30. julij 2020; rok za pripombe: 31. 8. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o energetski učinkovitosti – predlog za javno obravnavo, 3. april 2020; rok za pripombe: 4. 5. 2020; Obrazec za pripombe

 


Arhiv predlogov zakonov - Energetika


© 2012 - 2021 Portal Energetika