Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mope@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.


LETO 2023

  • Uredba o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom - predlog za javno obravnavo, 13. september 2023; rok za pripombe: 28. 9. 2023; Obrazec za pripombe
  • Odredba o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom – predlog za javno obravnavo, 10. avgust 2023; rok za pripombe: 24. 8. 2023; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave – predlog za javno obravnavo, 1. avgust 2023; rok za pripombe: 31. 8. 2023; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o strokovni oceni celotne učinkovitosti pri spremembah tehničnih stavbnih sistemov – predlog za javno obravnavo, 26. junij 2023; rok za pripombe: 27. 7. 2023; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o minimalnih zahtevah glede na celotno energetsko učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb – predlog za javno obravnavo, 26. junij 2023; rok za pripombe: 27. 7. 2023; Obrazec za pripombe
  • Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina – predlog za javno obravnavo, 15. maj 2023; rok za pripombe: 26. 5. 2023; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic – predlog za javno obravnavo, 13. marec 2023; rok za pripombe: 12. 4. 2023; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav – predlog za javno obravnavo, 22. februar 2023; rok za pripombe: 22. 3. 2023; Obrazec za pripombe

 

 

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Energetika


© 2012 - 2023 Portal Energetika