Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.


LETO 2021

 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 5. november 2021; rok za pripombe: 20. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 26. oktober 2021; rok za pripombe: 25. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom – predlog za javno obravnavo, 25. oktober 2021; rok za pripombe: 9. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov – predlog za javno obravnavo, 19. oktober 2021; rok za pripombe: 18. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 15. oktober 2021; rok za pripombe: 30. 10. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 15. september 2021; rok za pripombe: 30. 9. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi – predlog za javno obravnavo, 13. september 2021; rok za pripombe: 28. 9. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu – predlog za javno obravnavo, 8. september 2021; rok za pripombe: 30. 9. 2021; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj – predlog za javno obravnavo, 13. julij 2021; rok za pripombe: 13. 8. 2021; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje – predlog za javno obravnavo, 8. junij 2021; rok za pripombe: 14. 6. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije – predlog za javno obravnavo, 25. maj 2021; rok za pripombe: 25. 6. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre – predlog za javno obravnavo, 23. april 2021; rok za pripombe: 1. 5. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom – predlog za javno obravnavo, 15. januar 2021; rok za pripombe: 29. 1. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu – predlog za javno obravnavo, 8. januar 2021; rok za pripombe: 8. 2. 2021; Obrazec za pripombe

 

 

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Energetika


© 2012 - 2021 Portal Energetika