Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.


LETO 2022

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov – predlog za javno obravnavo, 24. november 2022; rok za pripombe: 12. 12. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije – predlog za javno obravnavo, 21. november 2022; rok za pripombe: 23. 11. 2022
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina – predlog za javno obravnavo, 21. november 2022; rok za pripombe: 23. 11. 2022
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki je priključena na distribucijsko omrežje električne energije – predlog za javno obravnavo, 9. november 2022; rok za pripombe: 14. 11. 2022
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah, ki se presojajo v postopku priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje – predlog za javno obravnavo, 9. november 2022; rok za pripombe: 14. 11. 2022
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb – predlog za javno obravnavo, 28. oktober 2022; rok za pripombe: 12. 11. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine – predlog za javno obravnavo, 2. september 2022; rok za pripombe: 12. 9. 2022; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci – predlog za javno obravnavo, 24. junij 2022; rok za pripombe: 24. 7. 2022; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV – predlog za javno obravnavo, 28. februar 2022; rok za pripombe: 18. 3. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter  – predlog za javno obravnavo, 20. januar 2022; rok za pripombe: 4. 2. 2022; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV  – predlog za javno obravnavo, 5. januar 2022; rok za pripombe: 30. 1. 2022; Obrazec za pripombe

 

 

 

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Energetika


© 2012 - 2022 Portal Energetika