Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mope@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

 

LETO 2024

  • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov – predlog za javno obravnavo, 14. maj 2024; rok za pripombe: 27. 5. 2024; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju energije – predlog za javno obravnavo, 8. maj 2024; rok za pripombe: 10. 6. 2024; Obrazec za pripombe
  • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije – predlog za javno obravnavo, 23. april 2024; rok za pripombe: 10. 5. 2024
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 14. marec 2024; rok za pripombe: 26. 3. 2024; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje – predlog za javno obravnavo, 9. februar 2024; rok za pripombe: 10. 3. 2024; Obrazec za pripombe

 

 

 

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Energetika


© 2012 - 2024 Portal Energetika