Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.


LETO 2020

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 20. oktober 2020; rok za pripombe: 4. 11. 2020; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o tehničnih pogojih za gradnjo podzemnih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti od 1 kV do 400 kV – predlog za javno obravnavo, 8. oktober 2020; rok za pripombe: 6. 11. 2020; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav – predlog za javno obravnavo, 8. oktober 2020; rok za pripombe: 23. 10. 2020; Obrazec za pripombe
  • Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije in deklaracij za proizvodne naprave – predlog za javno obravnavo, 3. junij 2020; rok za pripombe: 3. 7. 2020; Obrazec za pripombe
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom – predlog za javno obravnavo; 31. januar 2020; rok za pripombe: 17. 2. 2020; Obrazec za pripombe; Odgovori na pripombe iz javne obravnave - Junij 2020

 

 

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Energetika


© 2012 - 2020 Portal Energetika