Info

Aktivacija poročila "Cene Plin" za poročanje v letu 2023

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Statistični urad Republike Slovenije (SURS) sta pripravila prenovljen obrazec za e-poročanje podatkov s področja prodaje, prenosa in distribucije zemeljskega plina končnim odjemalcem za leto 2023. Poročanje poteka na četrtletni ravni, rok za oddajo poročila za 1. četrtletje 2023 je 30. april 2023.

Pravna podlaga

Na področju spremljanja cen energentov je v veljavi uredba EU 2016/1952, ki predpisuje podrobno spremljanje strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina. Poudarek je predvsem na natančnejšem spremljanju dodatkov k ceni plina, ki so lahko vračljivi. Evropska Komisija želi z bolj podrobnim zbiranjem izboljšati primerljivost in preglednost višine cen med državami. Na nacionalnem nivoju je pravna podlaga Letni program statističnih raziskovanj - LPSR (Ur. l. RS, št. 146/2022), nabor podatkov iz Priloge 1 (15.23 Cene zemeljskega plina).

Metodološka pojasnila za poročanje

Meje, ki določajo posamezne razrede za uvrščanja posameznih odjemalcev, so z uredbo EU 2016/1952 določene v tri razrede za gospodinjski odjem in šest razredov za negospodinjski odjem. Meje prikazujejo letno porabo posameznega odjemnega mesta in so izražene v kWh. Prikazujejo se vrsticah.

Za posamezne razrede odjema po vrsticah se poročajo naslednji podatki, ki so v spletnem obrazcu prikazani v stolpcih:

Tabela 1 (Gospodinjski odjem) in Tabela 3 (Negospodinjski odjem): Količine in zaračunane vrednosti plina, trošarine, prispevka OVE+SPTE in okoljske dajatve CO2 za porabniške intervale letne porabe zemeljskega plina:

 • Količina dobavljenega plina (kWh) - količine dobavljenega plina končnim odjemalcem.
 • Zaračunano za dobavljeni plin  (EUR) - zaračunane vrednosti za plin dobavljen končnim odjemalcem, ki ne vključujejo trošarine, prispevka OVE+SPTE, okoljske dajatve CO2, prispevka URE in DDV.
 • Zaračunano trošarina (EUR) - znesek zaračunane trošarine končnim odjemalcem.
 • Zaračunano Prispevek OVE+SPTE (EUR) - znesek zaračunanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
 • Zaračunano okoljska dajatev CO2 (EUR) - znesek zaračunane dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Tabeli 1 in 3 izpolni dobavitelj zemeljskega plina, vključno z dobaviteljem, ki je sočasno operater sistema.

Tabela 2 (Gospodinjski odjem) in Tabela 4 (Negospodinjski odjem): Količine in zaračunane vrednosti omrežnine in prispevka URE:

 • Količina distribuiranega plina po lastnem omrežju (kWh) - količina vsega plina prenesenega po lastnem omrežju.
 • Zaračunano za distribuiran plin - Omrežnina (EUR)  - zaračunana omrežnina za celotno količino  distribuiranega plina po lastnem omrežju.
 • Zaračunano Prispevek URE (EUR) - znesek zaračunanega prispevka za energetsko učinkovitost.  

Tabeli 2 in 4 izpolni operater sistema.

Poročilo za leto 2023 prinaša manjšo spremembo glede na dosedanje poročanje.

Vlada RS za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema omejila najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom. Pri tem so bile določene najvišje dovoljene tarifne postavke v višini 0,073 EUR/kWh oz. 0,079 EUR/kWh (brez vključenega DDV), glede na vrsto uporabnika.
Za namen zbiranja in pravilne obdelave podatkov, ob upoštevanju čim bolj poenostavljenega postopka za poročevalske enote (dobavitelje in distributerje zemeljskega plina), je bila ob prenovi obrazca za poročanje cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce dodana kategorija »I0«, kjer se evdientira vrednosti za porabnike s količino letne porabe od 0 do vključno 100.000 kWh (mali poslovni odjemalci), v skupini »I1« pa se odslej beleži porabo od 100.000 kWh do 277.777 kWh.


Roki za oddajo poročil

Roki za poročanja so konec meseca, ki sledi referenčnemu četrtletju:

 • 1. četrtletje: 30. 4. 2023
 • 2. četrtletje: 31. 7. 2023
 • 3. četrtletje: 31. 10. 2023
 • 4. četrtletje: 31. 1. 2024

Izvedba poročanja

Oddaja poročila preko portala za e-poročanje EPOS je mogoče izvesti kot:

 •  oddajo preko ročnega vpisa podatkov v spletni obrazec ali
 •  uvoz podatkov, pripravljenih v XML formatu

Poročevalske enote, ki koristijo uvoz podatkov v obliki XML, potrebujejo XSD shemo za uvoz, ki jo snamejo iz portala EPOS preko ukaza "prenesi shemo", ki se nahaja ob spletnem obrazcu. Podrobnješi postopek oddajanja poročil je opisan v Navodilih za uporabo portala EPOS.

Skrbnik podatkov

Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje je na voljo skrbnik poročila na SURS (marko.pavlic@gov.si; tel: 01/23-40-567).

Tehnična pomoč za poročevalske enote

Ker je bilo za poročanje v letu 2023 vključenih nekaj novih poročevalskih enot, se za morebitno potrebne tehnične informacije glede uporabe portala lahko obrnete na administratorja sistema portala EPOS (mzi.epos@gov.si, tel: 02/23-41-499).


MOPE - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika