NOVICE


Ukrepi za omilitev draginje - Zemeljski plin

Zamejitev cen zemeljskega plina za gospodinjske in druge odjemalce za leto 2024

Zaradi nestabilnih napovedi glede razmer pri oskrbi z zemeljskim plinom je Vlada RS odločila, da se ranljivim skupinam odjemalcem zagotovi stabilne cene zemeljskega plina za kurilno sezono od 1. januarja 2024 do 30. aprila 2024.

Z Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema se omejuje najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za naslednje skupine odjemalcev:

 • gospodinjske odjemalce;
 • končne odjemalce plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (skupni gospodinjski odjemalec),
 • izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov,
 • druge proizvajalce toplote (distributerji toplote) za plin za proizvodnjo toplote za oskrbo gospodinjstev.

Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina za te skupine odjemalcev je omejena na višino 0,0599 EUR/kWh (brez DDV).

Podrobnejše informacije

Pravna podlaga


Zamejitev cen zemeljskega plina za gospodinjske, male poslovne in druge upravičene skupine odjemalcev za leto 2022 in 2023

Z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina, je Vlada RS za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema omejila najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom. Z novo uredbo so ukrepi regualcije cen podaljšani do 31. decembra 2023.

Upravičenci odjemalci do regulirane cene so :

 • gospodinjski odjemalci;
 • skupni gospodinjski odjemalci (v večstanovanjskih stavbah s skupnimi kurišči - kotlovnicami);
 • vrtci in osnovne šole in zdravstveni domovi, ki so priključeni na distribucijski sistem;
 • osnovne socialne službe*, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem in niso izobraževalne ali javnoupravne službe;
 • mali poslovni odjemalci z letno porabo manjšo od 100.000 kWh;
 • izvajalci gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (sistemi daljinskega ogrevanja) in drugi proizvajalci toplote za plin za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, za vrtce, osnovne šole in osnovne socialne službe.

Opomba:
* Osnovne socialne službe so izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše, tudi koncesionarski), vsi s stalno ali začasno nastanitvijo varovancev, ter zapori.


Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina v višini 0,073 EUR/kWh (brez vključenega DDV) velja za:

 • gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce,
 • nadomestno** in osnovno oskrbo*** za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce,
 • distributerje toplote za daljinsko ogrevanje, ki dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem.

Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina v višini 0,079 EUR/kWh (brez vključenega DDV) velja za:

 • osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in male poslovne odjemalce,
 • nadomestno** in osnovno oskrbo*** za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in male poslovne odjemalce.
 • distributerje toplote za daljinsko ogrevanje, ki dobavljajo toploto vrtcem, osnovnim šolam in osnovnim socialnim službam.

Opombe:
** Nadomestna oskrba je oskrba s plinom, do katere so upravičeni gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec in zaščiteni odjemalec iz 117. člena ZOP, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi plina, ki jo imajo sklenjeno z dobaviteljem, ker dobavitelj ne more več izvajati dobave plina.

*** Osnovna oskrba je oskrba s plinom, ki jo morajo zagotavljati vsi dobavitelji za odjemalce osnovne oskrbe in za tiste odjemalce osnovne oskrbe, ki nimajo sklenjene pogodbe o dobavi plina. V primeru, da končni odjemalec (gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec in zaščiteni odjemalec iz 117. člena ZOP) ne more pridobiti dobavitelja za oskrbo s plinom, lahko zahteva osnovno oskrbo, ki jo ponujajo vsi dobavitelji plina, ki dobavljajo plin odjemalcem osnovne oskrbe. Cena plina za osnovno oskrbo je lahko višja od cene plina za primerljive nove odjemalce plina največ za 20 EUR/MWh.

Pravna podlaga

Zamejitev cen zemeljskega plina za določene javne zavode za leto 2023

Vlada Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 z Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini omejila najvišjo dovoljeno ceno zemeljskega plina iz sistema za določene osebe javnega prava.

Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni vrtci, šole, zdravstveni domovi in drugi javni zavodi, občine, drugi izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, izvajalci socialno varstvenih storitev ter izvajalci socialno varstvenih programov ter programov v podporo družini. V ta sklop sodijo na primer RTV, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski zavodi ter hospici, centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri, invalidska društva, ter drugi izvajalci socialno varstvenih programov in izvajalci programov v podporo družini. Uredba poleg javnih zavodov vključuje tudi zasebne izvajalce, ki javne programe izvajajo na podlagi koncesije ali dovoljenja za opravljanje storitev.

Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina za te skupine odjemalcev znaša 0,095 EUR/kWh (brez vključenega DDV).

Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023.

Podrobnejše informacije


Komplementarni ukrepi za znižanje dajatev v letu 2022 in 2023

Vlada RS je z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo za vse odjemalce ohranila že doslej nižjo trošarino in znižala stopnjo DDV iz 22% na 9,5 %. Ukrep obračunavanja nižje stopnje DDV je veljal do 31. maja 2023. Podrobnejše informacije

Za fosilna goriva (bencinsko gorivo, dizelsko gorivo, kurilno olje, zemeljski plin) je bilo sočasno ukinjeno obračunavanje dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo CO2 (CO2 taksa). Ukrep se je iztekel 9. maja 2023.


Pomoč gospodarstvu zaradi zvišanja cen zemeljskega plina za leto 2023

Država bo na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) upravičencem subvencionirala plačilo visokih cen energentov v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2023. Do pomoči bodo upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja in zadruge, zasebni zavodi in društva ter zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Upravičenci bodo lahko zaprosili za pomoč v višini med 40- in 80 % upravičenih stroškov, in sicer nad 1,5-kratnikom dviga cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare v 2023. Skupno bo najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje lahko znašala od 2 milijonov EUR pa vse do 150 milijonov EUR na upravičenca. Vloge bodo podjetja morala oddati preko aplikacije agencije SPIRIT Slovenija do 28. februarja 2023.

Upravičenec bo lahko med petimi vrstami pomoči uveljavljal zgolj eno vrsto pomoči.

 • pri enostavni pomoči bodo upravičenci prejeli povrnjenih 50 % upravičenih stroškov oziroma do višine 2 milijonov EUR skupne pomoči. Pomoč v kmetijstvu bo nižja, in sicer do 250.000 EUR in v ribištvu do 300.000 EUR.
 • pri štirih vrstah posebne pomoči se seštevajo prejete pomoči po začasnem okviru vseh podrejenih in nadrejenih podjetij:
  • osnovna posebna pomoč bo lahko obsegala 50 % upravičenih stroškov in do največ 4 milijone EUR skupne pomoči;
  • posebna pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost  40 % upravičenih stroškov in do 100 milijonov EUR skupne pomoči;
  • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja 65 % upravičenih stroškov in do 50 milijonov EUR skupne pomoči;
  • posebna pomoč v posebnih sektorjih 80 % upravičenih stroškov in do 150 milijonov EUR skupne pomoči.

Podrobnejše informacije o načinu oddaje vlog - SPIRIT Slovenija

Pravna podlaga

Pomoč gospodarstvu zaradi zvišanja cen zemeljskega plina za leto 2022

Država bo malim, srednjim in velikim podjetjem za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022 pomagala s sofinanciranjem stroškov zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen. Za tovrstno pomoč je država namenila 80 milijonov evrov. Upravičenci do pomoči so gospodarske družbe in zadruge, subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi, gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Višina pomoči je odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022. Vloge bodo podjetja morala oddati med 1. in 15. novembrom 2022.

Enostavna pomoč

 • namenjena je malim in srednjim podjetjem
 • obsega lahko do 50 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 500.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Posebna pomoč

 • namenjena je velikim podjetjem
 • obsega lahko do 30 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

 • ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko obsega do 70 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Podrobnejše informacije o načinu oddaje vlog


© 2012 - 2024 Portal Energetika