Ukrepi za omilitev draginje - Zemeljski plin

Zamejitev cen zemeljskega plina na maloprodajnem trgu in znižanje dajatev

Z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina, je Vlada RS za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema omejila najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom.

Upravičenci odjemalci do regulirane cene so :

 • gospodinjski odjemalci;
 • skupni gospodinjski odjemalci (v večstanovanjskih stavbah s skupnimi kurišči - kotlovnicami);
 • vrtci in osnovne šole in zdravstveni domovi, ki so priključeni na distribucijski sistem;
 • osnovne socialne službe*, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem in niso izobraževalne ali javnoupravne službe;
 • mali poslovni odjemalci z letno porabo manjšo od 100.000 kWh;
 • izvajalci gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov in drugi proizvajalci toplote za plin za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce.

Opomba:
* Osnovne socialne službe so izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše, tudi koncesionarski), vsi s stalno ali začasno nastanitvijo varovancev, ter zapori.


Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina v višini 0,073 EUR/kWh (brez vključenega DDV) velja za:

 • gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce,
 • nadomestno** in osnovno oskrbo*** za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce,
 • distributerje toplote za daljinsko ogrevanje, ki dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem.

Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina v višini 0,079 EUR/kWh (brez vključenega DDV) velja za:

 • osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in male poslovne odjemalce,
 • nadomestno** in osnovno oskrbo*** za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in male poslovne odjemalce.

Opombe:
** Nadomestna oskrba je oskrba s plinom, do katere so upravičeni gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec in zaščiteni odjemalec iz 117. člena ZOP, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi plina, ki jo imajo sklenjeno z dobaviteljem, ker dobavitelj ne more več izvajati dobave plina.

*** Osnovna oskrba je oskrba s plinom, ki jo morajo zagotavljati vsi dobavitelji za odjemalce osnovne oskrbe in za tiste odjemalce osnovne oskrbe, ki nimajo sklenjene pogodbe o dobavi plina. V primeru, da končni odjemalec (gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec in zaščiteni odjemalec iz 117. člena ZOP) ne more pridobiti dobavitelja za oskrbo s plinom, lahko zahteva osnovno oskrbo, ki jo ponujajo vsi dobavitelji plina, ki dobavljajo plin odjemalcem osnovne oskrbe. Cena plina za osnovno oskrbo je lahko višja od cene plina za primerljive nove odjemalce plina največ za 20 EUR/MWh.


Komplementarni ukrepi

Sočasno je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo ohranila že doslej nižjo trošarino in znižala stopnjo DDV iz 22% na 9,5 %.

S 1. septembrom 2022 se obračunava tudi za 50 % nižji prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE + SPTE).


Pomoč gospodarstvu zaradi zvišanja cen zemeljskega plina za leto 2022

Država bo malim, srednjim in velikim podjetjem za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022 pomagala s sofinanciranjem stroškov zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen. Za tovrstno pomoč je država namenila 80 milijonov evrov. Upravičenci do pomoči so gospodarske družbe in zadruge, subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi, gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Višina pomoči je odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022. Vloge bodo podjetja morala oddati med 1. in 15. novembrom 2022.

Enostavna pomoč

 • namenjena je malim in srednjim podjetjem
 • obsega lahko do 50 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 500.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Posebna pomoč

 • namenjena je velikim podjetjem
 • obsega lahko do 30 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

 • ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko obsega do 70 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Podrobnejše informacije o načinu oddaje vlog


© 2012 - 2022 Portal Energetika