Info

Aktivacija poročila PUO-18 za poročanje v letu 2018

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo poročilo za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 iz področja prodaje in nakupa električne energije dobaviteljev za leto 2018. Novost v letu 2018 sta postavki lastna raba na strani prodaje in lastna proizvodnja na strani nakupa el. energije. Zaradi prehoda na prenovljen sistem za e-poročanje se vsa poročila elekronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote. Način oddaje podatkov preko opcije uvoza poteka v formatu XML. Rok za poročanje podatkov za prve tri mesece (januar, februar in marec) 2018 je 8. 5. 2018.

Poročilo PUO-18 za leto 2018 je aktivirano preko portala za e-poročanje EPOS-G2. Poročilo "Bilanca prodaje in nakupa dobavitelja električne energije" prinaša manjše spremembe glede na poročanje v preteklem letu.

Metodološka pojasnila za poročanje v letu 2018

Prodaja električne energije:

 • Prevzemno / predajna mesta (navaja se število mest na prenosnem ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in predaja električne energije in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu električne energije).
 • Iztržek za dobavo el. energije (evidentira se iztržek pri prodaji el. energije in druge podporne storitve v okviru dobave el. energije končnemu odjemalcu v enoti EUR (razen pavšalnih stroškov poslovanja pri gosp. odjemu).
 • Strošek dobavitelja (gosp. odjem) (evidentirajo se t.i. pavšalni stroški poslovanja (10. odstavek 48. člena EZ-1) za gospodinjske odjemalce (nadomestilo za vodenje, evidentiranje, izdajo, obdelavo računa, podporne storitve...) v enoti EUR, v kolikor se zaračunavajo posebej; običajno v fiksnem znesku na merilno mesto na mesečnem nivoju).
 • Postavka 4 - Lastna raba energije - NOVO (lastna raba predstavlja porabo električne energije, ki jo določen elektroenergetski oz. industrijski  objekt  porablja  za  potrebe  nemotenega  obratovanja  lastnih,  predvsem  tehnoloških električnih porabnikov. Sistem lastne rabe je skupina naprav, ki glede na tehnološke zahteve elektroenergetskega objekta in pomembnost posameznih  podsistemov zagotavlja zanesljivo, stabilno in neprekinjeno oskrbo vseh porabnikov električne energije, ki so potrebni za nemoteno delovanje objekta (sistema).
 • Postavka 5.3 "Preostala prodaja in izravnava, izgube v omrežju" (Na postavki se med drugim evidentira tudi prodaja za evidentiranje izgub električne energije v omrežju za operaterja. Ker izgube niso namenjena prodaji končnim odjemalcem, se tudi ne evidentirajo pod prodajo končnim odjemalcem (postavke 1 in 2), ampak v postavko 5.3.
 • Zaračunana trošarina (navaja se znesek zaračunane trošarine končnim odjemalcem, skladno z Zakon o trošarinah (Ur. l. RS, št. 47/16), upoštevajoč spremenjene trošarinske osnove (92. člen) ter možnost oprostitve oz. vračila plačila  trošarine za energetsko intenzivna podjetja (96. člen).
 • Kategorije porabniških skupin gospodinjskega in ostalega odjema (negospodinjski, poslovni in neposlovni odjemalci) so ostale nespremenjene. Uvrstitev posameznega prevzemno/predajnega mesta v porabniške kategorije se razporedi glede na predvideno letno porabo el. energije. Podrobnješa metodologija glede tega ni predpisana in je prepuščena poročevalcem, priporočamo pa, da enotno metodologijo za uvrščanje v porabniške skupine določite na začetku poročanja in je med letom ne spreminjate.
 • V okviru ostalega odjema se od leta 2014 ločeno prikazuje "Mali poslovni odjemalec (MPO)", kateri je skladno z EZ-1 predstavlja odjemalca na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč (vsota vseh prevzemno-predajnih mest na eni dobavni pogodbi) manjšo od 41 kW. Prikaz odjema MPO mora biti uvrščen v kategorije porabniških skupin glede na letno porabo, posebej pa še pod to postavko. Podrobnosti glede uvrstitve v postavko MPO so predstavljene na lanskih pojasnilih za poročanje, ki so dostopne na povezavi.


Nakup električne energije:

 • Na strani nakupa so dodane nove pravne osebe iz posodobljenega seznama bilančnih skupin in podskupin operaterja trga z elektriko Borzen (od postavke 1.88 naprej)
 • Lastna proizvodnja - NOVO  (vnos se evidentira se v primeru, da pravna oseba med drugim nabavlja el. energijo iz lastnega proizvodnega vira (npr. naprave na OVE v lasti pravne osebe poročevalke)).


Postopek poročanja v letu 2018

Marca 2018 je upravitelj MZI aktiviral prenovljeno aplikacijo za e-poročanje podatkov EPOS-G2, ki temelji na sodobnih odprtokodnih standardih, preverjenih rešitvah in prijaznem uporabniškem vmesniku, ki je dostopna na povezavi. Novost prenovljene aplikacije je izvajanje elektronskega podpisovanja vseh posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote, ki je zavezan za poročanje. Ob prijavi v sistem EPOS-G2 se odgovorna kontaktna oseba, ki je bila sporočena administratorju MZI, da bo izvajala poročanje, prijavi za vstop v aplikacijo z uporabo veljavnega digitalnega potrdila (nameščenega preko spletnega brskalnika ali čitalca kartice). Obstoječi uporabniki se prijavijo z dosedanjimi dodeljenimi podatki za dostop do svojih uporabniških računov (uporabniško ime, geslo). Za izvajanje e-podpisovanja pri oddaji poročil je nujno potrebna namestitev programske komponente SETCCE proXSign®, ki jo je potrebno predhodno namestiti na računalnik, s katerim se bo izvajalo poročanje. Zadnja podprta verzija programskega orodja je dostopna na tej povezavi. Način oddaje poročil je naslednji :

 • oddaja preko ročnega vpisa v spletni obrazec ali
 • uvoz podatkov, pripravljenih v XML formatu (za vsak obrazac je na voljo shema v XSD obliki, ki se prenese iz sistema in se izpolni z zahtevanimi podatki);

Za lažjo uporabo prenovljenega sistema  smo  za poročevalce pripravili Navodila za izvajanje poročanja EPOS-G2, v katerih je podrobneje opisan postopek uporabe portala za oddajanje poročil in izvajanje poizvedb in analiz poročanih podatkov.

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri skrbniku podatkov in administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499).

Uknitev mesečnega poročila GO
V letu 2018 je MZI v kontekstu zmanjševanja administivnih ovir sprejel odločitev o dokončni ukinitvi vzporednega mesečnega poročanja prodaje el. energije preko specifičnega poročila za gospodinjske odjemalce po stopnjah odjema (poročilo z oznako GO). Manjkajoče podatke bo MZI pridobil iz administativnih virov.

Rok za oddajo poročil - konec meseca za pretekli mesec
Poročanje se izvaja na mesečnem nivoju. Rok za poročanje je konec tekočega meseca za podatke preteklega meseca. Zaradi kasnejše aktivacije poročanja za leto 2018 je podaljšan rok za poročanje za podatke za prve tri mesece (januar, februar in marec) 2018, in sicer najkasneje do 9. maja 2018.

Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika poročila na MZI - Direktoratu za energijo (Gregor Plavčak, e-naslov: gregor.plavcak@gov.si ; tel. 02/2341-499).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2020 Portal Energetika