Info

Aktivacija poročila SODO-k za leto 2023

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce, da je za e-poročanje preko spletnega portala EPOS aktiven nov obrazec SODO-k za leto 2023. Poročila z osnovnimi podatki za prve tri mesece 2023 se posredujejo do 3. 5. 2023.

Direktorat za energijo na ministrstvu, pristojnem za energijo, je po usklajevanju z regulatorjm trga, SODO in GIS DSO pripravil nov obrazec SODO-k za e-poročanje realizacije prevzema in fakturirane oddaje električne energije v/iz distribucijskega omrežja, interna omrežja in samooskrbe preko spletnega portala EPOS za leto 2023 (obrazec z oznako SODO-k 23). Bilanca bo odslej prikazovala dva prikaza (obračunane količine in izmerjene količine).

Na strani prevzema električne energije je obrazec usklajen s shemami za priključevanje uporabnikov sistema po Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) in sicer se evidentirajo naslednje količine v stolpcih (enota kWh):

 • Prevzem v distribucijsko omrežje po shemi PS.1 - količine predane v distribucijsko omrežje za merilna mesta priključena po shemi PS.1B in PS.1C = WP2-
 • Prevzem v distribucijsko omrežje po shemi PS.2  - količine predane v distribucijsko omrežje za merilna mesta priključena po shemi PS.2 = WP3-
 • Energija v internih omrežjih po shemi PS.2 - količine neto proizvodene el. energija proizvodnih naprav v internih omrežjih proizvodnih naprav, hranilnikih, polnilnih mestih za EV, za merilna mesta priključena po shemi PS.2 = WP2-
 • Prevzem viški v dis. omrežje po shemi PS.3A (net metering) - predane količine viškov v distr.omrežje kot pozitivna razlika med prevzeto in oddano el. energijo ob koncu obračunskega obdobja net metering (letni obračun december) in v primeru mesečnega obračuna zaradi sprememb na merilnem mestu. Za merilna mesta iz proizvodnih naprav priključenih po shemi PS.3A (individualna samooskrba). Priključna shema PS.3A =IF (WP2- - WP2+) >0, (WP2- - WP2+)
 • Prevzem viški v dis. omrežje po shemi PS.3B (net metering) -  predane količine viškov v distr.omrežje kot pozitivna razlika med prevzeto in oddano el. energijo ob koncu obračunskega obdobja net metering (letni obračun december) in v primeru mesečnega obračuna zaradi sprememb na merilnem mestu. Za merilna mesta iz proizvodnih naprav priključena po shemi PS.3B (skupnostna samooskrba). Priključna shema PS.3B =IF (WP2- - WP2+) >0, (WP2- - WP2+)
 • NOVA POSTAVKA 2023 - Prevzem mesečno oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3A (po ZSROVE) - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3A (individualna samooskrba) po ZSROVE - nov sistem. Shema PS.3A = WP2-
 • NOVA POSTAVKA 2023 - Prevzem mesečno oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3B (po ZSROVE) - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3B (skupnostna samooskrba) po ZSROVE - nov sistem. Shema PS.3B = WP2-
 • NOVA POSTAVKA 2023 - Prevzem merjene mesečne oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3A - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3A (individualna samooskrba). Net metering + nov sistem po ZSROVE Shema PS.3A = WP2-
 • NOVA POSTAVKA 2023 - Prevzem merjene mesečne oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3B - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3B (individualna samooskrba). Net metering + nov sistem po ZSROVE Shema PS.3A = WP2-

Na strani oddaje električne energije je osvežen seznam dobaviteljev (postavka 8) končnim odjemalcem, dodani so: SunContract d.o.o. (prej SONCE energija d.o.o.), SALONIT ANHOVO d.d. in KOLEKTOR sETup d.o.o. Po potrebi bodo tokom leta dodani dodatni dobavitelji, v kolikor bodo na novo registrirani in nas boste poročevalske enote obvestile, da poslujete z njimi. V prikazu po napetostnih nivojih (postavka 9) je za "Odjem na NN 1-35 kV" in "Ostali odjem na 0,4 kV" razdelitev izpolnjevanja po hranilnikih, polnilnih mestih za EV (za vse variante priključnih shem PS.1, PS.2 in PS.3) in ostalih porabnikih (odjem končnih odjemalcev). Sistem preverja enakost vnešenih podatkov agregata prikaza po napetostnih nivojih (postavka 9) z agregatom prikaza obračuna po dobaviteljih (postavka 8).

V stolpcih se na strani oddaje evidentirajo naslednje količine (enota kWh):

 • Obračunska oddaja iz dis. omrežja za PS.1, PS.2 in PS.3 - vse obračunane fakturirane količine na mesečnem nivoju, ki so enake merjenim količinam (prejem električne energije) iz priključnih shem PS.1, PS.2. in PS.3. Shema PS.1 = WP2+; Shema PS.2 = WP3+; Shema PS.3A in PS.3B = WP2+ (nov sistem po ZSROVE); Shema PS.3A in PS.3B = obračunani viški letni obračun sistem net metering.
 • NOVA POSTAVKA 2023 - Izmerjena oddaja iz dis. omrežja za PS.3 net metering (kWh) - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (prejem električne energije) za merilna mesta sistema net meteringa, priključena po shemi PS.3A (individualna samooskrba) in PS.3B (skupnostna samooskrba) Shema PS.3A in PS.3B = WP2+
 • Skupaj količine - vsota obeh zgornjih stolpcev za novo bilanco po izmerjenih količinah


Obrazec SODO-k 23 je aktiviran preko portala za e-poročanje EPOS. Poročevalske enote, ki koristijo uvoz podatkov v obliki XML za leto 2023, potrebujejo novo XSD shemo, ki jo dobijo preko svojega uporabniškega računa znotraj portala EPOS po uspešni prijavi in izvedbi ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti glede tega so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14). Izgled obrazca za poročanje v 2023 za lažjo predstavo (prenesi).


Skrbnik podatkov

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MOPE, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


Tehnična pomoč

Za uporabo sistema so na voljo Navodila za uporabo portala EPOS-G2, v katerih je podrobneje opisan postopek oddajanja poročil. V primeru sprememb odgovornih oseb za poročanje ali zamenjavi digitalnih potrdil odgovornih oseb, ki izvajajo poročanje, potrebne informacije sporočite administratorju sistema (mzi.epos@gov.si).


Rok za oddajo poročil  

Uradni rok za oddajo mesečnih poročil je po Pravilniku o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 110/22)  vsakega 25. dne tekočega meseca za podatke, ki se nanašajo na pretekli mesec. Zaradi kasnejše aktivacije poročil se prva poročila za osnovno bilanco, kot so se pripravljaja do sedaj, za mesece od januarja do marca 2023 v EPOS oddajo do 3. maja 2023. Novo evidentiranje po dodatnih postavkah se bo dopolnilo kasneje (predvidoma v juniju 2023), ko bodo ustrezno pripravljeni vaši infromacijski sistemi za zajem prikaza podatkov po novem.

MOPE - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika