Novica

Izdana Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Po pridobitvi soglasja Agencije za energijo z dne 22. 10. 2020 in soglasja Vlade Republike Slovenije z dne 9. 12. 2020 je distribucijski operater na podlagi 144. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) izdal nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE). Navodila se bodo začela uporabljati s 1. marcem 2021.

Distribucijski elektroenergetski sistem (v nadaljanju besedila: DEES) predstavljajo distribucijski postroji, naprave in omrežja tipiziranih standardnih napetostnih nivojev (110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV in 0,4 kV), ki omogočajo razdeljevanje električne energije do uporabnikov sistema iz prenosnega omrežja in obnovljivih virov.

S sistemskimi obratovalnimi navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) se določajo:

  • sistem obratovanja v DEES,
  • storitve distribucije električne energije po DEES,
  • način zagotavljanja sistemskih storitev na DEES,
  • načrtovanje razvoja DEES,
  • vzdrževanje DEES,
  • priključevanje uporabnikov sistema na DEES;
  • razmerja med udeleženci na trgu energije (elektrooperaterji, operatejem trga, dobavitelji, odjemalci, proizvajalci, izvajalci energetskih storitev),
  • merjenje električne energije, merilne naprave, enotno evidenco merilnih mest, enotno evidenco merilnih točk in načine zagotavljanja podatkovnih storitev;
  • obračun, način zaračunavanja in plačevanja uporabe DEES.

Nova SONDSEE vsebujejo pravno podlago za izvajanje storitev prožnosti na distribucijskem sistemu, za katere bodo kasneje pripravljena podrobnejša navodila za izvajanje.

Na področju priključevanja je uporaba posameznih priključnih shem poleg proizvodnih naprav razširjena tudi na končne odjemalce. Skladno z Uredbo komisije EU 2016/631 o zahtevah za generatorje je prenovljen postopek priključevanja proizvodnih naprav, hranilnikov in ostalih naprav, ki oddajajo električno energijo.

Za potrebe učinkovitega delovanja vseh vrst trgov (dobava električne energije, sistemske storitve, druge energetske storitve) je skladno z modelom Ebix izvedena delitev obstoječega registra merilnih mest na dve entiteti, in sicer fizično entiteto – merilno mesto (register merilnih mest) in administrativno entiteto – merilno točko (register merilnih točk). Realizacija te delitve je predvidena najkasneje leto dni po začetku uporabe SONDSEE.

Z novimi SONDSEE je posodobljen proces menjave dobavitelja, v katerem distribucijski operater za priključeno obračunsko merilno točko končnega odjemalca ali proizvajalca dosedanjega dobavitelja zamenja z novim dobaviteljem in spremembo evidentira v enotni evidenci merilnih točk. Rok za izvedbo postopka je maksimalno 21 dni od dneva prejema zahteve za menjavo dobavitelja.

Posodobljeni so tudi: postopek odklopa po predhodnem obvestilu, postopek zasilne oskrbe, postopek nujne oskrbe, postopek uvrščanja uporabnikov sistema v merjeni ali nemerjeni diagram, postopek določanja zavarovanja obveznosti po pogodbi SODO - dobavitelj, kadar dobavitelj v imenu distribucijskega operaterja na skupnem računu zaračunava uporabo elektroenergetskih omrežij in prispevkov.

Nova SONDSEE, ki so začela veljati 20. 1. 2020, so objavljena v Uradnem listu RS, št. 7/2021, uporabljati pa se začnejo 1. 3. 2021.

Povezani dokumenti:

Vir: SODO


© 2012 - 2021 Portal Energetika