Info

Dopolnitev poročil DSO-k za leto 2023 za izmerjene količine po števcih NMS

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce glede spremembe oznake obrazca SODO-k ter poziva k dopolnitvi poročil za evidentiranje izmerjenih količih električne energije na strani prevzema in oddaje po števcih NMS za leto 2023. Poročila za obdobje januar do september 2023 se ustrezno popravijo in ponovno oddajo preko portala EPOS do konca oktobra 2023.

Direktorat za energijo MOPE je aprila 2023 po uskladitvi z deležniki aprila 2023 aktiviral prenovljen obrazec za e-poročanje realizacije prevzema in fakturirane oddaje električne energije v/iz distribucijskega omrežja, interna omrežja in samooskrbe preko spletnega portala EPOS za leto 2023 (oznaka SODO-k 23). Bilanca v letu 2023 odslej poleg obračunanih količin dodatno na novih postavkah evidentira tudi na mesečnem nivoju izmerjene količine iz pametnih števcev naprednih merilnih sistemov NMS.

Nova kratka oznaka DSO-k

MOPE obvešča poročevalske enote, da je zaradi pripojitve družbe SODO k družbi ELES bil primoran spremeniti kratek naziv oznake obrazca; namesto SODO-k je nova oznaka odslej DSO-k.

Nove postavke izmerjenih količih preko števcev NMS

Na strani prevzema električne energije se od leta 2023 dodatno evidentirajo naslednje nove postavke količin v stolpcih (enota kWh):

 • Prevzem mesečno oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3A (po ZSROVE) - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3A (individualna samooskrba) po ZSROVE - nov sistem. Shema PS.3A = WP2-
 • Prevzem mesečno oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3B (po ZSROVE) - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3B (skupnostna samooskrba) po ZSROVE - nov sistem. Shema PS.3B = WP2-
 • Prevzem merjene mesečne oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3A - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3A (individualna samooskrba). Net metering + nov sistem po ZSROVE Shema PS.3A = WP2-
 • Prevzem merjene mesečne oddane energije v dis. omrežje po shemi PS.3B - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (oddaja električne energije) za merilna mesta priključena po shemi PS.3B (individualna samooskrba). Net metering + nov sistem po ZSROVE Shema PS.3A = WP2-

Na strani oddaje električne energije je bil osvežen seznam dobaviteljev (postavka 8) končnim odjemalcem, dodani so:

 • postavka 8.21 = NEXT MOVE ENERGY d.o.o.
 • postavka 8.22 = SECOND FOUNDATION ASSETS d.o.o.
 • postavka 8.23 = BISOL Energija, d.o.o.

V stolpcih na strani oddaje se evidentirajo naslednje količine (enota kWh):

 • Obračunska oddaja iz dis. omrežja za PS.1, PS.2 in PS.3 - vse obračunane fakturirane količine na mesečnem nivoju, ki so enake merjenim količinam (prejem električne energije) iz priključnih shem PS.1, PS.2. in PS.3. Shema PS.1 = WP2+; Shema PS.2 = WP3+; Shema PS.3A in PS.3B = WP2+ (nov sistem po ZSROVE); Shema PS.3A in PS.3B = obračunani viški letni obračun sistem net metering.
 • NOVA POSTAVKA 2023 - Izmerjena oddaja iz dis. omrežja za PS.3 net metering (kWh) - izmerjene količine električne energije po števcih NMS na mesečnem nivoju (prejem električne energije) za merilna mesta sistema net meteringa, priključena po shemi PS.3A (individualna samooskrba) in PS.3B (skupnostna samooskrba) Shema PS.3A in PS.3B = WP2+
 • Skupaj količine - vsota obeh zgornjih stolpcev za novo bilanco po izmerjenih količinah

Dopolnitev poročil od januarja do septembra 2023

Po pregledu poročanih poročil za obdobje od januarja do avgusta 2023 ugotavljamo, da določene poročevalske enote še niso poročale podatke o izmerjenih količinah na strani prevzema in oddaje električne energije po števcih NMS.

Ob začetku poročanja za 2023 je bil s strani deležnikov izražen konsenz, da se evidentiranje po novih postavkah začne poročati po izvedeni ustrezni prilagoditvi informacijskih sistemov deležnikov za generiranje podatkov o izmerjenih količih predvidoma v juniju 2023. Ker menimo, da je bilo dovolj časa za ustrezno pripravo podatkov, MOPE poziva poročevalce k dopolnitvi poročil za evidentiranje izmerjenih količih električne energije na strani prevzema in oddaje po števcih NMS za leto 2023. Mesečna poročila za obdobje januar do september 2023 se ustrezno popravijo na način, da vključujejo podatke o izmerjenih količinah po števcih NMS. Popravljena mesečna poročila se ponovno oddajo preko portala EPOS do konca oktobra 2023.


Način izvedbe ponovne oddaje poročil preko portala EPOS

 1. Poročevalske enote, ki za oddajo poročil uporabljajajo ročni vnos podatkov preko spletnega obrazca, posamezno mesečno poročilo poiščejo v "seznamu oddanih poročil" in z ukazom "ogled"  in "uredi" samostojno aktivirajo urejanje poročila, dopolnijo manjkajoče postavke, preverijo pravilnost vnešenih podatkov in ponovno oddajo poročilo preko ukaza "pošlji".
 2. Poročevalske enote, ki za oddajo poročil uporabljajajo uvoz podatkov v obliki XML, po na novo izpolnjenih XSD shemah za posamezne mesece preko portala EPOS izvedejo zahtevo za zavrnitev posameznega mesečnega poročila oz. kontaktirajo skrbnika podatkov na MOPE, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si), ki aktivira možnost ponovne oddaje poročila preko opcije uvoza.

Popravljenim poročilom se doda komentar, ki označuje oznake postavk, ki so bile dopolnjene oz. spremenjene.

MOPE - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika