Info

Poročanje SODO-k v letu 2021

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je aktiviralo obrazec SODO-k 21 za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS v letu 2021. Poročila za prve tri mesece 2021 se posredujejo do 30. 4. 2021. Morebitne korekcije mesečnih poročil za leto 2020 se uredijo do konca meseca marca 2021.

Poročanje za leto 2021

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je po usklajevanju z regulatorjm trga in GIS DSO pripravil obrazec SODO-k za e-poročanje podatkov realizacije prevzema in fakturirane oddaje električne energije v/iz distribucijskega omrežja, interna omrežja in samooskrbe preko spletnega portala EPOS za leto 2021 (obrazec z oznako SODO-k 21).

Obrazec za leto 2021 je na strani prevzema električne energije usklajen s shemami za priključevanje uporabnikov sistema po novih Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki so se začela uporabljati z marcem 2021, in sicer se evidentirajo naslednje količine (enota kWh):

  • Prevzem v distribucijsko omrežje po shemi PS.1 - količine predane v distribucijsko omrežje za merilna mesta priključena po shemi PS.1B in PS.1C = WP2-
  • Prevzem v distribucijsko omrežje po shemi PS.2  - količine predane v distribucijsko omrežje za merilna mesta priključena po shemi PS.2 = WP3-
  • Energija v internih omrežjih po shemi PS.2 - količine neto proizvodene el. energija proizvodnih naprav v internih omrežjih proizvodnih naprav, hranilnikih, polnilnih mestih za EV, za merilna mesta priključena po shemi PS.2 = WP2-
  • Prevzem v distribucijsko omrežje po shemi PS.3A  - predane količine viškov v distr.omrežje kot pozitivna razlika med prevzeto in oddano el. energijo ob koncu obračunskega obdobja (letni obračun) in v primeru obračuna zaradi sprememb na merilnem mestu. Za merilna mesta iz proizvodnih naprav priključenih po shemi PS.3A (individualna samooskrba) = WP2- - WP2+
  • Prevzem v distribucijsko omrežje po shemi PS.3B - predane količine viškov v distr.omrežje kot pozitivna razlika med prevzeto in oddano el. energijo ob koncu obračunskega obdobja (letni obračun) in v primeru obračuna zaradi sprememb na merilnem mestu. Za merilna mesta iz proizvodnih naprav priključena po shemi PS.3B (skupnostna samooskrba) = WP2- - WP2+

Na strani prevzema sta dodani dve novi postavki v vrstici pod točko 3 (energija iz hranilnikov el. energije) in pod točko 4 (energija iz polnilnih mest za el. vozila), kjer se vnašajo količine po shemi PS.1B, kadar naprave delujejo v režimu praznjenja naprave (vloga proizvajalca el. energije). Poročevalci za polnilna mesta za el. vozila posredujejo seznam vseh merilnih mest za stanje na dan 1. 3. 2021, ki bodo predmet evidentiranja v poročanju v formatu XLSX na mzi.eposping@govpong.si do 10. 5. 2021.

Na strani oddaje električne energije je osvežen seznam dobaviteljev in trgovcev (postavka 8). Dodatno je v prikazu po napetostnih nivojih (postavka 9) za "Odjem na NN 1-35 kV" in "Ostali odjem na 0,4 kV" razdelitev izpolnjevanja po hranilnikih, polnilnih mestih za EV (oboje količine po shemi PS.1B) in ostalih porabnikih (odjem končnih odjemalcev). Sistem preverja enakost vnešenih podatkov agregata prikaza po napetostnih nivojih (postavka 9) z agregatom prikaza obračuna po dobaviteljih in trgovcem (postavka 8).

Obrazec SODO-k 21 je aktiviran preko portala za e-poročanje EPOS. Za možnost oddaje mesečnega poročila preko opcije uvoza v XML formatu, poročevalci snamejo XSD shemo iz portala EPOS po izvedbi "uvoz" iz seznama "Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo poročil" in aktivacije ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14). Izgled obrazca za lažjo predstavo (prenesi).


Zaključitev poročil za leto 2020

Vsa mesečna poročila za leto 2020 (obrazec SODO-k 18) so trenutno še aktivna za možnost popravkov in morebitne korekcije. Poročevalske enote pozivamo, da preverijo vse mesečne poročane podatke za leto 2020 in jih po potrebi popravijo preko portala EPOS najkasneje do 31. 3. 2021. Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za možnost ponovne oddaje preko opcije uvoza XML zahtevajte zavrnitev poročila s strani skrbnika na MZI. Po tem datumu bodo podatki uporabljeni za potrebe izdelave elektroenergetske bilance RS s strani ministrstva, pristojnega za energijo (MZI) in regulatorja trga (Agencije za energijo). Izredno enkratno odpiranje poročil za 2020 bo mogoče po zahtevi poročevalske enote zaradi uskladitve podatkov z bilančnim obračunom še v mesecu aprilu 2021.


Skrbnik podatkov

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MZI, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


Tehnična pomoč

Za uporabo sistema so na voljo Navodila za uporabo portala EPOS-G2, v katerih je podrobneje opisan postopek oddajanja poročil. V primeru sprememb odgovornih oseb za poročanje ali zamenjavi digitalnih potrdil odgovornih oseb, ki izvajajo poročanje, nove informacije javite administratorju sistema (mzi.epos(at)gov.si).


Rok za oddajo poročil  

Rok za oddajo mesečnih poročil je vsak konec meseca za podatke posameznega preteklega meseca. Zaradi kasnejše aktivacije poročanja je rok za oddajo januarskega, februarskega in marčevskega poročila 30. 4. 2021.


MZI - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika