Info

Zaključitev poročil PUO za leto 2019 in poročanje v letu 2020

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo poziva zavezane poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2019. Preko spletne aplikacije za e-poročanje podatke bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 15. 3. 2020. Poročanje za 2020 poteka preko obstoječega poročila PUO-18.

Na podlagi 32. člena Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/16, 24/16 - popr.) so izvajalci energetske dejavnosti trgovanje z električno energijo zavezani za posredovanje podatkov o nakupu in prodaji električne energije končnim odjemalcem.

Zakjučitev poročil za leto 2019

Za poročila za leto 2019 je v sistemu EPOS na voljo opcija za možnost popravkov mesečnih poročil za leto 2019. Mesečna poročila za leto 2019 bodo omogočena za popravke in uskladitve na dokončno stanje do vključno15. 3. 2020. Poročevalske enote pozivamo, da v tem času preverijo vse mesečne podatke za leto 2019, jih po potrebi korigirajo ter ponovno poročajo do zgoraj navedenega roka. Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Po izteku roka za popravke bodo obrazci za leto 2019 v sistemu EPOS zaklenjeni in označeni s statusom: "Dokončni podatki", tako da popravki kasneje več ne bodo možni. Podatke na letnem nivoju iz sistema EPOS koristi tudi nacionalni regulator trga z električno energijo (Agencija za energijo), ki na podlagi 434. člena EZ-1 izvaja stalni monitoring delovanja maloprodajnega trga.


Poročanje za leto 2020

Mesečna poročila za leto 2020 se lahko medtem normalno poročajo preko obstoječega spletnega obrazca PUO-18, ki bo veljal tudi za leto 2020. V letu 2020 namreč ni predvidenih vsebinskih sprememb pri obrazcu, zato se uporablja obstoječi spletni obrazec. Za leto 2020 so na strani nakupa na rezervirana mesta dodane nove pravne osebe iz seznama bilančnih skupin in podskupin operaterja trga z elektriko Borzen (posodobitev 1. 1. 2020):

  • Centrica Energy Trading A/S (postavka 1.98)

Poročevalske enote, ki koristijo uvoz podatkov v obliki XML potrebujejo prenos XSD sheme za uvoz, ki jo snamejo iz portala preko ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14). Podrobnejša metodološka razlaga posameznih postavk v okviru poročila, ki so ostala nespremenjena od 2018, so na voljo na povezavi.

Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na skrbnika podatkov na MZI (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Portal Energetika uredništvo


© 2012 - 2020 Portal Energetika