Napoved dogodka

Vabilo k strokovnemu dialogu pred začetkom postopka javnega naročanja glede izvedbe CPVO za dokument »Nacionalna strategija za prestrukturiranje premogovnih regij, Savinjsko-Saleške in Zasavske, v skladu z načelom pravične tranzicije«

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo bo 24. junija 2020 izvedlo strokovni dialog s ciljem pripraviti dokumentacijo za oddajo javnega naročila glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Zainteresirane gospodarske subjekte prosimo, da potrdijo udeležbo do 23. 6. 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) obvešča gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem.

Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-3/2020/16, z dne 20. 5. 2020, je treba v postopku priprave in sprejemanja plana, Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: strategija), izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.

Vlada Republike Slovenije mora do konca leta 2020 Državnemu zboru predložiti časovni okvir in pravični prehod za zaprtje Premogovnika Velenje (PV) in opustitev rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), kar bo osrednji namen strategije. Predlog strategije bo pripravil zunanji izvajalec, ki ga je izbrala Evropska komisija. Gre za družbo Deloitte, s katero je bila pogodba podpisana 29. maja 2020. Prvi osnutek strategije bo pripravljen okvirno do meseca septembra. V strategiji bodo:

 • predlagani cilji glede časovnega okvira za zaprtje PV in opuščanje rabe premoga v TEŠ,
 • porazdelitev odgovornosti glavnih akterjev pri doseganju teh ciljev in ureditev upravljanja.

Nacionalna strategija bo vsebovala: vsaj 3 scenarije za opustitev rabe premoga z jasno dolgoročno vizijo in časovnimi roki, vključno z analizo stroškov in koristi; predlagan bo časovni okvir za postopno opustitev rabe premoga na nacionalni ravni, vključno z orisom ključnih elementov potrebnega zakonodajnega okvira za zaprtje PV ter gospodarsko in družbeno prestrukturiranje Savinjsko-Šaleške in Zasavske regije. Strategija bo splošne narave in ne bo vsebovala elementov na ravni natančnosti posegov v okolje ali prostor, pač pa bo vsebovala strateški okvir za odločitev za t.i. izstop iz premoga. Strategija bo vključevala naslednje vsebine:

 • obsežno analizo stanja in presoje vplivov opuščanja rabe premoga v Savinjsko-Šaleški regiji in prestrukturiranja obeh premogovnih regij;
 • prihodnjo vizijo za obe regiji do leta 2050, ki bo temeljila na prestrukturiranju gospodarstva in pospeševanju gospodarske rasti;
 • vsaj 3 scenarije postopnega opuščanja rabe premoga v Savinjsko-Šaleški regiji ter gospodarskega in družbenega (socialnega) prestrukturiranja obeh premogovnih regij. Scenariji bodo temeljili na analizi stroškov in koristi, vsebovali bodo časovnico prehoda oz. opustitve rabe premoga in potreben zakonodajni okvir, vključujoč vidike financiranja, okoljske vidike, vidike ekološke sanacije obeh premogovnih regij in vidike gospodarskega prestrukturiranja ter s tem povezane nove rabe nekdanjih pridobivalnih prostorov;
 • navedbo in medsebojno primerjavo najboljših praks postopnega opuščanja rabe premoga in prestrukturiranja premogovnih regij v premogovnih območjih držav EU;
 • načrt intenzivnega sodelovanja z vsemi ključnimi deležniki na lokalnem regionalnem in državnem nivoju, organizacija javnih predstavitev (komunikacijski načrt).

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi vloge pripravljavca plana ter mnenj ministrstev in organizacij ugotovilo, da je v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan, Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, treba izvesti CPVO zaradi verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino, zdravje ljudi, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, kmetijstvo in vode. Zaradi vplivov na varovana območja pa je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Ministrstvo za infrastrukturo bo v sredo, 24. junija 2020, ob 8. uri v sejni sobi 223, Langusova 4, 1000 Ljubljana izvedlo strokovni dialog, na katerega so vabljeni vsi zainteresirani gospodarski subjekti, s ciljem pripraviti oddajo javnega naročila.

Ministrstvo bo skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) na srečanju gospodarske subjekte zaprosilo za oceno in predloge v povezavi s pripravo dokumentacije in oddajo javnega naročila glede:

 • predvidenega obsega in časovne razporeditve aktivnosti,
 • zahtevanih kadrov in referenc za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje,
 • časa trajanja pogodbe in ocene ponudbene cene,
 • drugih morebitnih relevantnih vprašanj.

Predviden dnevni red strokovnega dialoga (45 - 60 minut):

 1. Pozdravni nagovor
 2. Predstavitev o načrtih in zahtevah ministrstva v zvezi z javnim naročanjem glede priprave Nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovnih regij, Savinjsko-šaleške in Zasavske, v skladu z načelom pravične tranzicije
 3. Predstavitev predvidenega obsega in časovne razporeditve aktivnosti, zahtevanih kadrov in referenc za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje
 4. Razprava glede nasvetov ministrstvu, ki jih bo lahko le-to uporabilo pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja

Prosimo za predhodno potrditev udeležbe najkasneje do 23. junija 2020 (do konca delovnega dne) na danijel.crncecping@govpong.si

Dodatne informacije o pobudi Evropske komisije premogovne regije v prehodu:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika