Zakonodaja EU: Energetska učinkovitost - Splošno

  • Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti
  • Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2402 z dne 12. oktobra 2015 o pregledu harmoniziranih referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/877/EU
  • Sporočilo Komisije COM/2014/0520 Evropskemu parlamentu in Svetu - Energijska učinkovitost in njen prispevek k energetski varnosti ter okviru podnebne in energetske politike za leto 2030
  • Izvedbeni sklep Komisije 2013/242/EU z dne 22. maja 2013 o določitvi predloge za nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost v skladu z Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2882)
  • Sporočilo Komisije COM/2013/0762 Evropskemu parlamentu in Svetu -  Izvajanje direktive o energetski učinkovitosti – smernice Komisije

© 2012 - 2024 Portal Energetika