Zakonodaja EU - Obnovljivi viri energije

  • Direktiva (EU) 2018/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)
  • Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
  • Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES
  • Državna pomoč N354/2009 Slovenija - Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije; Uradni list Evropske unije z dne 26. november 2009
  • Državna pomoč SA.41998 2015/N Slovenija - A podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo; Uradni list Evropske unije z dne 18. november 2016
  • Državna pomoč SA.46207 Slovenija - Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije

© 2012 - 2024 Portal Energetika