Zakonodaja EU - Tekoča goriva

  • Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
  • Direktiva Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov
  • Direktiva 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi Direktive 2004/35/ES
  • Uredba Sveta (ES) št. 2964/95 z dne 20. decembra 1995 o uvedbi registracije za uvoz in nabavo surove nafte v Skupnosti
  • Odločba Sveta 77/706/EGS z dne 7. novembra 1977 o določitvi ciljne stopnje Skupnosti za zmanjšanje porabe primarnih virov energije ob težavah pri preskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati (+izvajanje Odločba Komisije 79/639/EGS)
  • Odločba Sveta 1999/280/ES z dne 22. aprila 1999 o postopku Skupnosti za obveščanje in posvetovanje o nabavnih stroških za surovo nafto in porabniških cenah za naftne derivate
  • Odločba Komisije 1999/566/ES z dne 26. julija 1999 o izvajanju Odločbe Sveta 1999/280/ES o postopku Skupnosti za obveščanje in posvetovanje o nabavnih stroških za surovo nafto in porabniških cenah za naftne derivate

© 2012 - 2024 Portal Energetika