Arhiv sprejeti predpisi Energetika

LETO 2021

 • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 208/2021)
 • Zakon o oskrbi s plini (ZOP) (Ur. l. RS, št. 204/2021)
 • Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 202/2021)
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Ur. l. RS, št. 194/2021)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE-A (Ur. l. RS, št. 189/2021)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 184/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica (Ur. l. RS, št. 184/2021)
 • Uredba o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 173/2021)
 • Zakon o oskrbi z električno energijo /ZOEE (Ur. l. RS, št. 172/2021)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 166/2021)
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE (Ur. l. RS, št. 121/2021)
 • Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Ur. l. RS, št. 119/2021)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 57/2021)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 42/2021)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 28/2021)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/2021)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021)

 

LETO 2020

 • Uredba o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 197/2020)
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 182/2020)
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 175/2020)
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 116/2020)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2020)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Ur.l. RS, št. 65/2020)
 • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020)
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 31/2020)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/2020)
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020)

 

LETO 2019

 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 58/2019)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 47/2019)
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Ur. l. RS. št. 46/2019)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) (Ur. l. RS, št. 43/2019)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 20/2019)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/2019)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper (Ur. l. RS, št. 17/2019)
 • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 10/2019)
 • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Ur. l. RS, št. 6/2019)


LETO 2018

 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 (Ur. l RS, št. 82/18)
 • Pravila za delovanje trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 74/18)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 64/2018)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2018)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov  (Ur. l. RS, št. 46/2018)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 46/2018, 47/2018-popr.)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/2018)
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št.  30/2018)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)


LETO 2017

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 76/2017)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save /ZPKEPS-1C/ (Ur. l. RS. št. 67/2017)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Ur. l. RS, št. 41/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017)
 • Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 28/2017)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas (Ur. l. RS, št. 26/2017)
 • Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Ur. l. RS, št. 19/2017)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 14/2017)
 • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije (Ur. l. RS, št.  4/2017)
   

LETO 2016

 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Ur. l. RS, št. 84/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba (Ur. l. RS, št. 84/2016)
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS št. 69/2016)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« (Ur. l RS, št. 67/2016)
 • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/2016)
 • Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Ur. l. RS, št. 63/2016)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Ur. l. RS, št. 62/2016)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Ur. l. RS, št. 62/2016)
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 58/2016)
 • Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Pravilnik o obratovanju elektroenegetskih postrojev (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog (Ur. l. RS, št. 50/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 49/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (Ur. l. RS, št. 47/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (Ur. l. RS, št. 47/2016)
 • Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Ur. l. RS, št. 41/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 39/2016)
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 29/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 26/2016)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Uredba o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 19/2016)
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 18/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 8/2016)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 1/2016)


LETO 2015

 • Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Ur. l. RS, št. 98/2015)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 97/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 (Ur. l. RS, št. 97/2015)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/2015)
 • Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 90/2015)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save /ZPKEPS-1B/ (Ur. l. RS, št. 90/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče (Ur. l. RS, št. 88/2015)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015)
 • Zakon o spremembah Energetskega zakona (EZ-1A) (Ur. l. RS, št. 81/2015)
 • Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Ur. l. RS, št. 79/2015)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 75/2015)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/2015)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 57/2015)
 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 56/2015)
 • Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND) (Ur. l. RS, št. 53/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ) (Ur. l. RS, št. 50/2015)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2015)
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS, št. 46/2015)
 • Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 45/2015)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Ur. l. RS, št. 39/2015)
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 39/2015)
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 35/2015)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Ur. l. RS, št. 30/2015)
 • Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 21/2015)
 • Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F) (Ur. l. RS, št. 19/2015)
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 17/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Ur. l. RS, št. 17/2015)
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Ur. l. RS, št. 10/2015)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 09/2015)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 09/2015)


LETO 2014

 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 98/2014)
 • Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 97/2014
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS, št. 97/2014)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije (Ur. l. RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 96/2014)
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/2014)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje (Ur. l. RS, št. 92/2014)
 • Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Ur. l. RS, št. 80/2014)
 • Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Ur. l. RS, št. 76/2014)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/2014)
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce (Ur. l. RS, št. 69/2014)
 • Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Ur. l. RS, št. 67/2014)
 • Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Ur. l. RS, št. 65/2014)
 • Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 64/2014)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas (Ur. l. RS, št. 57/2014)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 52/2014)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A) (Ur. l. RS, št. 50/2014)
 • Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (Ur. l. RS, št. 45/2014)
 • Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 38/2014)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 36/2014)
 • Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (Ur. l. RS, št. 29/2014)
 • Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Ur. l. RS, št. 24/2014)
 • Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020 (Ur. l. RS, št. 21/2014)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E) (Ur. l. RS, št. 19/2014)
 • Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014)
 • Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS, št. 17/2014)
 • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosne plinovode zanke do Zreč (Ur. l. RS, št. 15/2014)
 • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 14/2014)
 • Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 07/2014)
 • Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 06/2014)


LETO 2013

 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 112/2013)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 112/2013)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C) (Ur. l. RS, št. 111/2013)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E) (Ur. l. RS, št. 110/2013)
 • Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. (Ur. l. RS, št. 88/2013)
 • Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 86/2013)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/2013)
 • Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Ur. l. RS, št. 80/2013)
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Ur. l. RS, št. 76/2013)
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 71/2013)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Ur. l. RS, št. 69/2013)
 • Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 66/2013)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 64/2013)
 • Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Ur. l. RS, št. 63/2013)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 63/2013)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 62/2013)
 • Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 61/2013)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Ur. l. RS, št. 61/2013)
 • Sklep o načinu razpolaganja Republike Slovenije z emisijskimi kuponi iz rezerve za nove naprave, ki jih v obdobju 2008 do 2012 ni bilo mogoče podeliti (Ur. l. RS, št. 60/2013)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur. l. RS, št. 57/2013)
 • Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023 (ReJSV13–23) (Ur. l. RS, št. 56/2013)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 50/2013)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Akt o spremembah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik (Ur. l. RS, št. 46/2013)
 • Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št. 33/2013)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Ur. l. RS, št. 24/2013)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 24/2013)
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/2013)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 23/2013)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (Ur. l. RS, št. 22/2013)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 20/2013)
 • Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Ur.l. RS, št. 18/2013)
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije (Ur.l. RS, št. 18/2013)
 • Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Ur. l. RS, št. 17/2013)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 17/2013)
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 04/2013)
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Ur. l. RS, št. 02/2013)


LETO 2012

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 93/2012)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D) (Ur. l. RS, št. 90/2012)
 • Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 90/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Ur. l. RS, št. 88/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo (Ur. l. RS, št. 87/2012)
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 81/2012)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (Ur. l. RS, št. 78/2012)
 • Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 73/2012)
 • Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur. l. RS, št. 73/2012)
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije (Ur. l. RS, št. 71/2012
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem (Ur. l. RS, št. 66/2012)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ) (Ur. l. RS, št. 58/2012)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 58/2012)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) (Ur. l. RS, št. 57/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje (Ur. l. RS, št. 56/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince (Ur. l. RS, št. 55/2012)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje (Ur. l. RS, št. 55/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja-Kresnice na območju Dešna (Ur. l. RS, št. 53/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Ur.l. RS, št. 50/2012)    
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (Ur.l. RS, št. 50/2012)
 • Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo (Ur.l. RS, št. 50/2012)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Ur.l. RS, št. 50/2012)    
 • Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Ur.l. RS, št. 50/2012)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur.l. RS.št. 45/2012)
 • Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore  (Ur.l. RS.št. 45/2012)
 • Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 43/2012)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E), (Ur.l. RS, št. 10/2012)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Ur.l.RS, št. 04/2012)
   

LETO 2011

 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Ur. l.RS, št. 105/2011
 • Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l.RS, št. 105/2011
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič (Ur. l. RS, št. 99/2011
 • Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Ur. l. RS, št. 94/2011)
 • Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur. l. RS, št. 91/2011)
 • Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-UPB3) (Ur. l. RS, št. 72/2011)
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 63/2011)
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 63/2011)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 57/2011)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 53/2011)
 • Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/2011)
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 42/2011)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor (Ur. l. RS, št. 12/2011)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 3/2011)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energestkih konceptih (Ur. l. RS, št. 3/2011)

 

LETO 2010

 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Ur. l. RS, št. 110/2010)
 • Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije, proizvedene v hidroelektrarnah, za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 106/2010)
 • Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/2010)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 94/2010)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 81/2010)
 • Uredba o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS, št. 75/2010); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo;
 • Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 49/10)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Ur. l. RS, št. 49/10)
 • Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Ur. l. RS, št. 33/10)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju republike Slovenije (BRUPOS); (Ur.l. RS, št. 24/10)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D) (Ur.l. RS, št. 22/10); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 • Uredba o dopolnitvah uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 17/10); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/10); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Ur. l. RS, št. 12/10)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o. v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 11/10)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/10)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, (Ur.l. RS, št. 4/10)

© 2012 - 2022 Portal Energetika