Arhiv sprejeti predpisi Energetika

LETO 2023

 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l, RS. št 132/2023)
 • Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom (Ur. l. RS, št. 130/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ur. l. RS, št. 120/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 120/2023)
 • Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (U. l. RS. št. 108/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 107/2023)
 • Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 107/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ur.l. RS, št. 104/2023)
 • Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št. 95/2023)
 • Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 78/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja (Ur.l. RS, št. 74/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ur. l. RS, št. 73/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 73/2023)
 • Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 69/2023)
 • Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina (Ur. l. RS, št. 69/2023)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 66/2023)
 • Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 66/2023)
 • Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG) (Ur. l. RS, št. 62/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 58/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 58/2023)
 • Zakon o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) (Ur. l. RS, št. 49/2023)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) (Ur. l. RS, št. 49/2023)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 46/2023)
 • Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za energijo (Ur. l. RS, št. 46/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A) (Ur. l. RS, št. 15/2023)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 12/2023)
 • Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 4/2023)

 

LETO 2022

 • Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 167/2022)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah, ki se presojajo v postopku priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 166/2022)
 • Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize /ZPGOPEK (Ur. l. RS, št. 163/2022)
 • Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Ur. l. RS, št. 162/2022)
 • Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Ur. l. RS, št. 162/2022)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 161/2022)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 161/2022)
 • Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 161/2022)
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 161/2022)
 • Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije /ZNPOVCE (Ur. l. RS, št. 158/2022)
 • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Ur. l. RS, št. 154/2022)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 151/2022)
 • Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Ur. l. RS, št. 147/2022)
 • Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. l. RS, št. 142/2022)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 138/2022)
 • Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Ur. l. RS, št. 132/2022)
 • Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) (Ur. l. RS, št. 130/2022)
 • Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) (Ur. l. RS, št. 121/2022)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP) (Ur. l. RS, št. 121/2022)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A) (Ur. l. RS, št. 121/2022)
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 119/2022)
 • Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 118/2022)
 • Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (Ur. l. RS, št. 117/2022)
 • Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) (Ur. l. RS, št. 117/2022)
 • Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) (Ur. l. RS, št. 114/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 112/2022)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 110/2022)
 • Uredba o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 107/2022)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BITSUZP) (Ur. l. RS, št. 100/2022)
 • Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS, št. 95/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 93/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 86/2022)
 • Uredba spremembah in dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 86/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 52/2022)
 • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov /ZOTDS (Ur. l. RS, št. 44/2022)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/2022)
 • Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 26/2022)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 20/2022)

 

LETO 2021

 • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 208/2021)
 • Zakon o oskrbi s plini (ZOP) (Ur. l. RS, št. 204/2021)
 • Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 202/2021)
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Ur. l. RS, št. 194/2021)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE-A (Ur. l. RS, št. 189/2021)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 184/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica (Ur. l. RS, št. 184/2021)
 • Uredba o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 173/2021)
 • Zakon o oskrbi z električno energijo /ZOEE (Ur. l. RS, št. 172/2021)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 166/2021)
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE (Ur. l. RS, št. 121/2021)
 • Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Ur. l. RS, št. 119/2021)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 57/2021)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 42/2021)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 28/2021)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/2021)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021)

 

LETO 2020

 • Uredba o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 197/2020)
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 182/2020)
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 175/2020)
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 116/2020)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2020)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Ur.l. RS, št. 65/2020)
 • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020)
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 31/2020)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/2020)
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020)

 

LETO 2019

 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 58/2019)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 47/2019)
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Ur. l. RS. št. 46/2019)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) (Ur. l. RS, št. 43/2019)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 20/2019)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/2019)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper (Ur. l. RS, št. 17/2019)
 • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 10/2019)
 • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Ur. l. RS, št. 6/2019)


LETO 2018

 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 (Ur. l RS, št. 82/18)
 • Pravila za delovanje trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 74/18)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 64/2018)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2018)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov  (Ur. l. RS, št. 46/2018)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 46/2018, 47/2018-popr.)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/2018)
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št.  30/2018)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)


LETO 2017

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 76/2017)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save /ZPKEPS-1C/ (Ur. l. RS. št. 67/2017)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Ur. l. RS, št. 41/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017)
 • Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 28/2017)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas (Ur. l. RS, št. 26/2017)
 • Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Ur. l. RS, št. 19/2017)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 14/2017)
 • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije (Ur. l. RS, št.  4/2017)
   

LETO 2016

 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Ur. l. RS, št. 84/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba (Ur. l. RS, št. 84/2016)
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS št. 69/2016)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« (Ur. l RS, št. 67/2016)
 • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/2016)
 • Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Ur. l. RS, št. 63/2016)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Ur. l. RS, št. 62/2016)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Ur. l. RS, št. 62/2016)
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 58/2016)
 • Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Pravilnik o obratovanju elektroenegetskih postrojev (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog (Ur. l. RS, št. 50/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 49/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (Ur. l. RS, št. 47/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (Ur. l. RS, št. 47/2016)
 • Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Ur. l. RS, št. 41/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 39/2016)
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 29/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 26/2016)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Uredba o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 19/2016)
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 18/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 8/2016)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 1/2016)


LETO 2015

 • Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Ur. l. RS, št. 98/2015)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 97/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 (Ur. l. RS, št. 97/2015)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/2015)
 • Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 90/2015)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save /ZPKEPS-1B/ (Ur. l. RS, št. 90/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče (Ur. l. RS, št. 88/2015)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015)
 • Zakon o spremembah Energetskega zakona (EZ-1A) (Ur. l. RS, št. 81/2015)
 • Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Ur. l. RS, št. 79/2015)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 75/2015)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/2015)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 57/2015)
 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 56/2015)
 • Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND) (Ur. l. RS, št. 53/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ) (Ur. l. RS, št. 50/2015)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2015)
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS, št. 46/2015)
 • Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 45/2015)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Ur. l. RS, št. 39/2015)
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 39/2015)
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 35/2015)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Ur. l. RS, št. 30/2015)
 • Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 21/2015)
 • Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F) (Ur. l. RS, št. 19/2015)
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 17/2015)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Ur. l. RS, št. 17/2015)
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Ur. l. RS, št. 10/2015)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 09/2015)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 09/2015)


LETO 2014

 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 98/2014)
 • Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 97/2014
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS, št. 97/2014)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije (Ur. l. RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 96/2014)
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/2014)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje (Ur. l. RS, št. 92/2014)
 • Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Ur. l. RS, št. 80/2014)
 • Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Ur. l. RS, št. 76/2014)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/2014)
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce (Ur. l. RS, št. 69/2014)
 • Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Ur. l. RS, št. 67/2014)
 • Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Ur. l. RS, št. 65/2014)
 • Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 64/2014)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas (Ur. l. RS, št. 57/2014)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 52/2014)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A) (Ur. l. RS, št. 50/2014)
 • Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (Ur. l. RS, št. 45/2014)
 • Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 38/2014)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 36/2014)
 • Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (Ur. l. RS, št. 29/2014)
 • Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Ur. l. RS, št. 24/2014)
 • Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020 (Ur. l. RS, št. 21/2014)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E) (Ur. l. RS, št. 19/2014)
 • Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014)
 • Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS, št. 17/2014)
 • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosne plinovode zanke do Zreč (Ur. l. RS, št. 15/2014)
 • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 14/2014)
 • Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 07/2014)
 • Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 06/2014)


LETO 2013

 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 112/2013)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 112/2013)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C) (Ur. l. RS, št. 111/2013)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E) (Ur. l. RS, št. 110/2013)
 • Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. (Ur. l. RS, št. 88/2013)
 • Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 86/2013)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/2013)
 • Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Ur. l. RS, št. 80/2013)
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Ur. l. RS, št. 76/2013)
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 71/2013)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Ur. l. RS, št. 69/2013)
 • Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 66/2013)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 64/2013)
 • Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Ur. l. RS, št. 63/2013)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 63/2013)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 62/2013)
 • Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 61/2013)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Ur. l. RS, št. 61/2013)
 • Sklep o načinu razpolaganja Republike Slovenije z emisijskimi kuponi iz rezerve za nove naprave, ki jih v obdobju 2008 do 2012 ni bilo mogoče podeliti (Ur. l. RS, št. 60/2013)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur. l. RS, št. 57/2013)
 • Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023 (ReJSV13–23) (Ur. l. RS, št. 56/2013)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 50/2013)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Akt o spremembah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 47/2013)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik (Ur. l. RS, št. 46/2013)
 • Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št. 33/2013)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Ur. l. RS, št. 24/2013)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 24/2013)
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/2013)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 23/2013)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (Ur. l. RS, št. 22/2013)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 20/2013)
 • Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Ur.l. RS, št. 18/2013)
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije (Ur.l. RS, št. 18/2013)
 • Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Ur. l. RS, št. 17/2013)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 17/2013)
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 04/2013)
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Ur. l. RS, št. 02/2013)


LETO 2012

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 93/2012)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D) (Ur. l. RS, št. 90/2012)
 • Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 90/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Ur. l. RS, št. 88/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo (Ur. l. RS, št. 87/2012)
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 81/2012)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (Ur. l. RS, št. 78/2012)
 • Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 73/2012)
 • Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur. l. RS, št. 73/2012)
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije (Ur. l. RS, št. 71/2012
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem (Ur. l. RS, št. 66/2012)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ) (Ur. l. RS, št. 58/2012)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 58/2012)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) (Ur. l. RS, št. 57/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje (Ur. l. RS, št. 56/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince (Ur. l. RS, št. 55/2012)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje (Ur. l. RS, št. 55/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja-Kresnice na območju Dešna (Ur. l. RS, št. 53/2012)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Ur.l. RS, št. 50/2012)    
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (Ur.l. RS, št. 50/2012)
 • Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo (Ur.l. RS, št. 50/2012)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Ur.l. RS, št. 50/2012)    
 • Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Ur.l. RS, št. 50/2012)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur.l. RS.št. 45/2012)
 • Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore  (Ur.l. RS.št. 45/2012)
 • Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 43/2012)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E), (Ur.l. RS, št. 10/2012)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Ur.l.RS, št. 04/2012)
   

LETO 2011

 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Ur. l.RS, št. 105/2011
 • Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l.RS, št. 105/2011
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič (Ur. l. RS, št. 99/2011
 • Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Ur. l. RS, št. 94/2011)
 • Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur. l. RS, št. 91/2011)
 • Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-UPB3) (Ur. l. RS, št. 72/2011)
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 63/2011)
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 63/2011)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 57/2011)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 53/2011)
 • Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/2011)
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 42/2011)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor (Ur. l. RS, št. 12/2011)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 3/2011)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energestkih konceptih (Ur. l. RS, št. 3/2011)

 

LETO 2010

 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Ur. l. RS, št. 110/2010)
 • Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije, proizvedene v hidroelektrarnah, za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 106/2010)
 • Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/2010)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 94/2010)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 81/2010)
 • Uredba o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS, št. 75/2010); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo;
 • Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 49/10)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Ur. l. RS, št. 49/10)
 • Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Ur. l. RS, št. 33/10)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju republike Slovenije (BRUPOS); (Ur.l. RS, št. 24/10)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D) (Ur.l. RS, št. 22/10); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 • Uredba o dopolnitvah uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 17/10); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/10); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Ur. l. RS, št. 12/10)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o. v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 11/10)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/10)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, (Ur.l. RS, št. 4/10)

© 2012 - 2024 Portal Energetika