Arhiv predlogi predpisov - Energetika

LETO 2023

 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 28. december 2023; rok za pripombe: 12. 1. 2024; Obrazec za pripombe
 • Uredba o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav – predlog za javno obravnavo, 23. november 2023; rok za pripombe: 23. 12. 2023; Obrazec za pripombe
 • Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini – predlog za javno obravnavo, 2. november 2023; rok za pripombe: 17. 11. 2023; Obrazec za pripombe
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom - predlog za javno obravnavo, 13. september 2023; rok za pripombe: 28. 9. 2023; Obrazec za pripombe
 • Odredba o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom – predlog za javno obravnavo, 10. avgust 2023; rok za pripombe: 24. 8. 2023; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave – predlog za javno obravnavo, 1. avgust 2023; rok za pripombe: 31. 8. 2023; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o strokovni oceni celotne učinkovitosti pri spremembah tehničnih stavbnih sistemov – predlog za javno obravnavo, 26. junij 2023; rok za pripombe: 27. 7. 2023; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o minimalnih zahtevah glede na celotno energetsko učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb – predlog za javno obravnavo, 26. junij 2023; rok za pripombe: 27. 7. 2023; Obrazec za pripombe
 • Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina – predlog za javno obravnavo, 15. maj 2023; rok za pripombe: 26. 5. 2023; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic – predlog za javno obravnavo, 13. marec 2023; rok za pripombe: 12. 4. 2023; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav – predlog za javno obravnavo, 22. februar 2023; rok za pripombe: 22. 3. 2023; Obrazec za pripombe

 

LETO 2022

 • Uredba o naložbeni pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov – predlog za javno obravnavo, 23. december 2022; rok za pripombe: 7. 1. 2023
 • Uredba o subvencijah za nakup peletov – predlog za javno obravnavo, 23. december 2022; rok za pripombe: 7. 1. 2023
 • Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava – predlog za javno obravnavo, 9. december 2022; rok za pripombe: 13. 12. 2022
 • Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava – predlog za javno obravnavo, 9. december 2022; rok za pripombe: 13. 12. 2022
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov – predlog za javno obravnavo, 24. november 2022; rok za pripombe: 12. 12. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije – predlog za javno obravnavo, 21. november 2022; rok za pripombe: 23. 11. 2022
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina – predlog za javno obravnavo, 21. november 2022; rok za pripombe: 23. 11. 2022
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki je priključena na distribucijsko omrežje električne energije – predlog za javno obravnavo, 9. november 2022; rok za pripombe: 14. 11. 2022
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah, ki se presojajo v postopku priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje – predlog za javno obravnavo, 9. november 2022; rok za pripombe: 14. 11. 2022
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb – predlog za javno obravnavo, 28. oktober 2022; rok za pripombe: 12. 11. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine – predlog za javno obravnavo, 2. september 2022; rok za pripombe: 12. 9. 2022; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci – predlog za javno obravnavo, 24. junij 2022; rok za pripombe: 24. 7. 2022; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV – predlog za javno obravnavo, 28. februar 2022; rok za pripombe: 18. 3. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter  – predlog za javno obravnavo, 20. januar 2022; rok za pripombe: 4. 2. 2022; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV  – predlog za javno obravnavo, 5. januar 2022; rok za pripombe: 30. 1. 2022; Obrazec za pripombe

 

LETO 2021

 • Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 23. december 2021; rok za pripombe: 22. 1. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 5. november 2021; rok za pripombe: 20. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 26. oktober 2021; rok za pripombe: 25. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom – predlog za javno obravnavo, 25. oktober 2021; rok za pripombe: 9. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov – predlog za javno obravnavo, 19. oktober 2021; rok za pripombe: 18. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 15. oktober 2021; rok za pripombe: 30. 10. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 15. september 2021; rok za pripombe: 30. 9. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi – predlog za javno obravnavo, 13. september 2021; rok za pripombe: 28. 9. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu – predlog za javno obravnavo, 8. september 2021; rok za pripombe: 30. 9. 2021; Obrazec za pripombe; Odgovori na pripombe iz javne obravnave - December 2021
 • Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj – predlog za javno obravnavo, 13. julij 2021; rok za pripombe: 13. 8. 2021; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje – predlog za javno obravnavo, 8. junij 2021; rok za pripombe: 14. 6. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije – predlog za javno obravnavo, 25. maj 2021; rok za pripombe: 25. 6. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre – predlog za javno obravnavo, 23. april 2021; rok za pripombe: 1. 5. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom – predlog za javno obravnavo, 15. januar 2021; rok za pripombe: 29. 1. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu – predlog za javno obravnavo, 8. januar 2021; rok za pripombe: 8. 2. 2021; Obrazec za pripombe

 

LETO 2020


LETO 2019

 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije - predlog za javno obravnavo; 20. december 2019; rok za pripombe: 21. 1. 2020; Obrazec za pripombe
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom - predlog za javno obravnavo; 22. november 2019; rok za pripombe: 23. 12. 2019; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb - predlog za javno obravnavo; 28. maj 2019;  rok za pripombe: 11. 6. 2019; Obrazec za pripombe;
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo - predlog za javno obravnavo; 22. januar 2019;  rok za pripombe: 22. 2. 2019; Obrazec za pripombe; Odgovori na pripombe iz javne obravnave - April 2019


LETO 2018

 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, 21. december 2018; rok za pripombe: 21. 1. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, 4. december 2018; rok za pripombe: 14. 12. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU za vseevropsko energetsko infrastrukturo, 15. november 2018; rok za pripombe: 17. 12. 2018; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje - predlog za javno obravnavo, 16. julij 2018; rok za pripombe: 25. 8. 2018; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije - predlog za javno obravnavo, 30. maj 2018; rok za pripombe: 6. 6. 2018; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o zahtevah za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov - predlog za javno obravnavo, 21. maj 2018; rok za pripombe: 28. 5. 2018;  Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom do vključno 16 bar - predlog za javno obravnavo, 26. marec 2018; rok za pripombe: 26. 4. 2018;  Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom nad 16 bar - predlog za javno obravnavo, 26. marec 2018; rok za pripombe: 26. 4. 2018;  Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic - predlog za javno obravnavo, 23. marec 2018; rok za pripombe: 6. 4. 2018;  Obrazec za pripombe

 
LETO 2017

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah  pravilnika o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav - predlog za javno obravnavo, 18. december 2017; rok za pripombe: 21. 12. 2017;  Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - predlog za javno obravnavo, 3. oktober 2017; rok za pripombe: 30. 10. 2017; Obrazec za pripombe
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije - predlog za javno obravnavo, 14. julij 2017; rok za pripombe:14. 8. 2017; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o zagotavljanju energije za vozila - predlog za javno obravnavo, 8. marec 2017; rok za pripombe: 10. 4. 2017; Obrazec za pripombe

 

LETO 2016

 

LETO 2015


LETO 2014

 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli - predlog za javno obravnavo; 15. december 2014; rok za pripombe: 15. 01. 2015; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja -  predlog za javno obravnavo; 11. december 2014; rok za pripombe: 24. 12. 2014; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev -  predlog za javno obravnavo; 8. december 2014; rok za pripombe: 15. 12. 2014; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko -  predlog za javno obravnavo; 1. december 2014; rok za pripombe: 5. 12. 2014; Obrazec za pripombe
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja na distribucijski in prenosni del -  predlog za javno obravnavo; 07. november 2014; rok za pripombe: 21.11.2014; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb - predlog za javno obravnavo, 29. oktober 2014; rok za pripombe: 20. 11. 2014
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom - predlog za javno obravnavo, 27. oktober 2014; rok za pripombe: 10. 11. 2014
 • Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2014 - predlog za obravnavo, 28. julij 2014; 12. avgust 2014; 19. avgust 2014; rok za pripombe: 04. 08. 2014
 • Uredba o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo - predlog za obravnavo, 21. julij 2014; rok za pripombe: 20. 08. 2014
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih - predlog za javno obravnavo, 03. julij 2014; rok za pripombe: 14. 08. 2014; Obrazec za pripombe; medresorska obravnava: 03. septemeber 2014, 10. november 2014; Odgovori na pripombe iz javne obravnave - 22.10.2014
 • Uredba o označevanju proizvodov povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov, z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki - predlog za obravnavo, 16. junij 2014; rok za pripombe: 30. 06. 2014
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, 10. junij 2014; rok za pripombe: 02. 07. 2014
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, 26. maj 2014
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - prelog za obravnavo, 19. marec 2014; rok za pripombe: 21. 03. 2014
 • Uredba o spremembi Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva - predlog za obravnavo, 05. marec 2014; rok za pripombe: 21. 03. 2014

 

LETO 2012

 • Uredba o  pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina - predlog za obravnavo, 13. december 2012; rok za pripombe: 27.12.2012
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo - predlog za obravnavo; 03. december 2012; rok za pripombe: 17.12.2012
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije - predlog za obravanvo; 16. november 2012; rok za pripombe: 30.11. 2012
 • Energetska bilanca RS za leto 2012 - predlog za obravnavo, 23. oktober 2012; rok za pripombe: 06.11.2012; sprejet predpis: 28. november 2012
 • Soglasje Vlade RS za vključitev nizkonapetostnega kabelskega omrežja v energetsko infrastrukturo zaradi prevezave iz TP Dežno v TP Kropec – predlog za medresorsko usklajevanje, 14. maj 2012
 • Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo - predlog za obravnavo, 04. maj 2012; sprejet predpis: 29. junij 2012
 • Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo – predlog za obravnavo, 04. maj 2012; sprejet predpis: 29. junij 2012
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo – predlog za obravnavo, 04. maj 2012; sprejet predpis: 29. junij 2012
 • Soglasje Vlade RS za vključitev 20 kV kablovoda Bučečovci v energetsko infrastrukturo – predlog za obravnavo, 01. februar 2012; sprejet predpis: 15. marec 2012
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E) – predlog za obravnavo (nujni skrajšan postopek), 10. januar 2012; sprejet predpis: 10. februar 2012

 • Soglasje Vlade Republike Slovenije za izločitev iz energetske infrastrukture – parni kotli WB 1-3 in parni turbini TA 1 in 2 s hladilnim stolpom, v TE Brestanica – predlog za obravnavo, 03. januar 2012; sprejet predpis: 02. februar 2012


LETO 2011

 • Soglasje Vlade RS za odsvojitev energetske infrastrukture z Elektro Primorska, d.d., na SODO, d.o.o. – energetski transformator, nameščen v RTP Koper – predlog za obravnavo, 21. december 2011
 • Soglasje Vlade RS za odsvojitev energetske infrastrukture z Elektro Celje, d.d., na SODO, d.o.o. – transformatorske postaje Legen Sedlar, Završe Metul, Ludranski vrh – Jerak, Suhadolnik, Železniška postaja Dravograd in Spar Sevnica – predlog za obravnavo, 21 .december 2011 
 • Soglasje Vlade RS za odsvojitev energetske infrastrukture z Elektro Maribor, d.d., na SODO, d.o.o. – Etra energetska transformatorja TR I in TR II, oboje na območju Slovenskih Konjic – predlog za obravnavo, 16. december 2011
 • Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o likvidaciji Javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka – predlog za obravnavo, 20. december 201112. januar 2012
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod – predlog za obravnavo, 08. december 2011
 • Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije – predlog za obravnavo, 30. november 2011sprejet predpis: 23. december 2011
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci - predlog za obravnavo, 22. november 201107. december 201113. december 2011sprejet predpis: 20. januar 2012
 • Soglasje Vlade RS za vključitev prenosnega plinovoda M1/1 Ceršak Kidričevo v energetsko infrastrukturo – predlog za obravnavo, 08. november 2011 
 • Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o interkonekcijah sever-jug v srednji Evropi – predlog za obravnavo, 07. november 2011
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva – predlog za obravnavo, 07. november 2011
 • Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije – predlog za obravnavo, 20. oktober 2011sprejet predpis: 23. december 2011
 • Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije  in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu  z električno energijo – predlog za obravnavo, 10. oktober 2011sprejet predpis: 25. november 2011
 • Uredba o spremembah Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom – predlog za obravnavo, 21. julij 201110. avgust 2011

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih - predlog za obravnavo, 10. junij 2011sprejet predpis: 15. julij 2011

 • Soglasje Vlade RS za odsvojitev energetske infrastrukture z Elektro Primorska, d.d., na SODO, d.o.o. – energetska transformatorja nameščena v RTP Vrtojba in RTP Tolmin – predlog za obravnavo, 07. junij 2011sprejet predpis: 20. julij 2011

 • Soglasje Vlade RS za vključitev elektroenergetskih naprav nameščenih v TP 171-HIMO, Sokolska ulica 45, Maribor v energetsko infrastrukturo – predlog za obravnavo, 07. junij 2011sprejet predpis: 20. julij 2011

 • Soglasje Vlade RS za izločitev iz energetske infrastrukture – plinovod P29161 in plinovodni objekt MRP Mlekarna Kranj – predlog za obravnavo, 07. junij 2011sprejet predpis: 20. julij 2011

 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi – predlog za obravnavo, 25. maj 2011sprejet predpis: 01. julij 2011 

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije – predlog za obravnavo, 30. marec 2011; sprejet predpis: 03. junij 2011 

 • Sklep o soglasju Vlade Republike Slovenije k Aktu o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - predlog za obravnavo, 23. marec 2011sprejet predpis: 31. maj 2011

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov - predlog za obravnavo, 04. marec 2011
 • Soglasje Vlade Republike Slovenije k Sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijsko omrežje električne energije - predlog za obravnavo, 15. februar 2011

 

LETO 2010

 

LETO 2009

 

LETO 2008


© 2012 - 2024 Portal Energetika